« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení - ul. Šafaříkova a Zvonařova, Beroun-Město - 61619/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

61619.pdf (3.52 MB)
lij Beroun Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend Datum: 15.09.2022 Spisová značka: 00843/2022/DOPR/3 Vyřizuje / telefon: Ing.Daniel Jaroš/ E-mail: doprava5@muberoun.cz Číslo jednací: MBE/61619/2022/DOPR- JaD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti ze dne 25.08.2022 právnickou osobou FRONĚK spol.s.r.o.<.> Zátiší 2488,269 Ol Rakovník,IČ: 475 34630 v zastoupení na základě plné moci ze dne 18.01.2022 právnickou osobou ADSUM spol.s.r.o <.>,Havlíčkova 923,273 51 Unhošť,IČ: 451 44 991 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS- 212173-2/ČJ-2022-010206 ze dne 25.08.2022 stanovuje podle § 77 odst.l písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu: „Rekonstmkce ulice Šafaříkova a Zvonařova 266 Ol Beroun-Město" a s touto akcí spojených dopravních opatření na místních komunikacích,v místech dle situační mapek (viz.str.3 - 5).Dopravní značení bude upraveno dle schémat dopravně inženýrských opatření (dále jen „DIO"),které jsou součástí tohoto stanovení (viz.sír.3 - 5) a dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: místní komunikace Šafaříkova a Zvonařova,Beroun-Město Termín: od 03.10.2022 do 23.12.2022 Podmínky realizace: Pracovní místo bude zabezpečeno před pádem do výkopů zábradlím,plotem nebo svodidlem (viz.či.4.5 Ochranná zařízení TP 66)....

Načteno

edesky.cz/d/5658055

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz