« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v ul. Pražská, Loděnice - 61769/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

61769.pdf (3.12 MB)
i jí Beroun Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend Datum: 16.09.2022 Číslo jednací: MBE/61769/2022/DOPR- VaM Spisová značka: 00844/2022/DOPR/3 Vyřizuje/telefon: Mgr.Martina Vacinová/ 311654324 E-mail: dopřával 0@muberoun.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností'podle'§-Í24 odst.6 zákona č.361/2000 Sb,-o provozu na pozemních komumkacích,a ozmenách některých zákonů^ ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu")^ na základě žádosti ti HES stavební s.r.o.se sídlem Zelený pruh 95/94,140 00 Praha 4 IC;28143213 a po písemném v^ádrení"pnslušného orgánu policie,tj.Policie" ČR Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-224911-2/CJ-2022-010206 stanovuje podle § 77 odst.l písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné Povahy Podle § 171 a nás),zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu zřízení chodníku ulice Pražská v obci Loděnice ( 2.a 3.etapa) na sil.č.11/605 dle mapky dopravně inženýrských opatření (str.4-5).^,<.>,<,> <.>,<,>.r <.>,^,_.<.> _:_ „.<.> x„„^ Dopravm značeni bude upraveno dle schéma dopravně inženýrského OPatření/dále jen D10),které je součástí tohrto'stanovení"(viz.'str.4-5),v souladu s TP'66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: 11/605,úl.Pražská,obec Loděnice Termín: 26.9-az20.12.2022.<.>.<.>.<.>.<.> <.>,<.>.„ termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení užívání/uzavírky komunikace Podmínky realizace: Pracovní místa budou zabezpečena před pádem do výkopů zábradlím,plotem nebo svodidlem (viz.či.4.5 Ochranná zařízení TP 66) Město Beroun Husovo nám.68 Beroun-Centrum pes 01 Beroun ...

Načteno

edesky.cz/d/5658054

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz