« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/21217; č.j. MUCH 90720/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCH 90720/2022_příloha
SITUAČNÍ ZÁKRES UMÍSTĚNÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ SCHEMA o|o.SILNICE |||/212 17.Františkovy Lázně.Třebeň
<br> llýuxký <o- |„||| vrch '
<br> i -l 75
<br> se!“-\\
<br> ÍÍ \NY
<br> -,:- _(Ž) <.>
<br> ermmmm
<br> FRANTIŠKOVY
<br> LÁZNĚ
<br> Františka.“ - Lazne—": _ \
<br> Fumlskovy
<br> „,_ ».<.>.<.>,tall-cín."—
<br> Dále po ce eol ou dobu je nutno zachovat příjezd vozidel pá imimořa ádné události,tj.zejména umožnit bezpečný průjezd
<br> ahcranným a hasičským vozidlům <.>
<br> Dopravním mženýrské opatření (DIO) znázorňuje místa
<br> dopravním momezením <.>
<br> lvu—1 <,>
<br> eŘeeeeeÍNÍÁ eeekce
<br>.455
<br> pumuumundeunnmmesde mne <.>,průjezd 339mm deč—a-s né depmvntí znaěe nů' pH MM pnudembneebee
<br> Horní Ves
<br> %Úm
<br> f?./.<.> /
<br> a životního
<br> _)zef/kwv MZ,?
<br> /,4“\.;</,"
<br> 7.-,/ „L ///
<br> \ /
<br> i: z,/ ' =GŘ5ÍSKÉ*ÚŘAI)CHEB odbor stavební
<br> š/
<br> /
<br>,<
<br> 7 <.>
<br> 1 /
<br> 7 ;
<br> L 7 w »! Za/
<br> „
<br> ' 10
<br> Třeb n
<br> _ OPRAVA KOMUNlKACE (sanace prasklin ve vozovce)
<br> USEK OPRAVY Ř „
<br> Z1
<br> nl
<br> medevmmšepmym &%meme Wembudeu pracevm deb
<br> Š-těn-a „www a
<br> SITUAČNÍ ZÁKRES UMÍSTĚNÍ PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ SCHEMA DIO - SILNICE |||/212 17 - Františkovy Lázně - Třebeň
<br> Ílýnský vrch
<br> 475
<br> am““
<br> li \NY
<br> „.„„- ©__ uÉeemdwdĚeer
<br> „Q -_
<br> ;o)
<br> 455
<br> pnumwmhmbdenmueamm
<br> dočasné dopravní
<br> znaaprHpmewHHHú pndeÉmKJGĚGG
<br> Goodman
<br> „ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
<br> Horní Ves
<br> “nm.—leo.\ 1-er _'= '— \
<br> g_l.__ \
<br> Františkovy
<br> |A-nA'lm.-L„-„\ “\
<br> Dále po celou dobu je nutno zachovat příjezd vozidel
<br> při mimořádné události,tj.zejména umožnit bezpečný průjezd záchranným a hasičským vozidlům <.>
<br> Dopravní inženýrské opatření (DIO) znázorňuje místa
<br> s dopravním omezením <.>
<br> _ OPRAVA KOMUNIKACE (sanace prasklin ve vozovce)
<br> „epeee
<br> ÚSEK OPRAVY
<br> él©
<br> Bina 50 m
<br> <.>
<br> 22011 100 m
<br> 321:
<br> © 150m i
<br> d
<br> „ ...
MUCH 90720/2022 - BÖGL a KRÝSL_sanace prasklin ve vozovce silnice III/21217
1
<br>
Městský úřad Cheb
odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 521 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br> Č.j: MUCH 90720/2022 Cheb 14.09.2022
Sp.Zn.: KSÚ 7358/2022
Sk.Zn.: 280.4/S5
Počet listů/příloh: 2/1
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
smidova@cheb.cz
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu
na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6) a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu společnosti BÖGL a KRÝSL,k.s <.>,IČ: 263 74 919,sídlo:
Dvořákova 998,334 41 Dobřany,na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III.třídy č.21217 (dále jen „silnice
III/21217“) umístěné na p.p.č.442/1,k.ú.Horní Ves u Třebeně,obec Třebeň a na p.p.č.360/5,k.ú.Třebeň,obec Třebeň <,>
po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,dopravního inspektorátu PČR Krajského ředitelství
policie Karlovarského kraje ze dne 09.09.2022 pod č.j.: KRPK-75616/ČJ-2022-190206,v návaznosti na ustanovení § 77
odst.5 zákona o silničním provozu a §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici III/21217 umístěné na p.p.č.442/1,k.ú.Horní Ves u Třebeně,obec Třebeň a na p.p.č.360/5,k.ú.Třebeň,obec
Třebeň <,>
v rozsahu: dle grafických návrhů tvořících přílohu tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení a umístění dopravního značení: Přenosné dopravní značky budou provedeny jako retroreflexní,upevněny
spodním okrajem ve výšce min.0,60 m nad úrovní vozovky na červeno...

Načteno

edesky.cz/d/5656994

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz