« Najít podobné dokumenty

Město Plzeň - PÚ - stanovení: dopravní značení zázemí točky Kaplířova - Dobřanská, stavební práce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Plzeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

22-311664.pdf 234,74 kB
XXX XXXXXXXX telefon :XXXXXXXXX email: tesarovaeva@plzen.eu
<br>
<br> MAGISTRÁT MĚSTA PLZNĚ
Odbor dopravy
<br> Škroupova 5,306 32 P L Z E Ň
<br>
SPISOVÁ ZN.: SZ MMP/311664/22
Č.J.: MMP/317222/22
<br>
<br>
<br>
V PLZNI DNE: 14.9.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
Magistrát města Plzně - Odbor dopravy jako příslušný správní orgán,podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu ze dne 7.9.2022,který podala právnická osoba SILNICE NEPOMUK s.r.o.<,>
<br> IČO 26342812,U Pošty 513,335 01 Nepomuk,po předchozím projednání s dotčeným orgánem
<br> - Policií ČR,Městské ředitelství policie Plzeň,Dopravní inspektorát č.j.KRPP-139670-1/ČJ-
<br> 2021-030506-2,ze dne 9.listopadu 2021 podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br>
<br> s t a n o v í
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:
<br>
<br> veřejně přístupná účelová komunikace č.X 4508 neurčená ulice,v Plzni – 1.fáze + 2.fáze
<br> - uzavření manipulační zastávky
<br>
<br> místní komunikace IV.třídy - pěší č.D 5407 Kaplířova,v Plzni - 1.fáze + 2.fáze
<br> - úplná uzavírka chodníku,v úseku podél manipulační zastávky
<br>
<br> veřejně přístupná účelová komunikace č.X 4508 neurčená ulice,v Plzni – 1.fáze + 2.fáze
<br> - změna dodatkové tabulky č.E13 – nově text „MIMO PMDP,ARRIVA A VOZIDLA
<br> STAVBY“ – pod značkou č.C2c „Přikázaný směr jízdy vlevo“,osazení za křižovatkou s ulicí
<br> Dobřanská
<br>
<br> veřejně přístupná účelová komunikace č.X 4508 neurčená ulice,v Plzni – 2.fáze
<br> - uzavření zastávky autobusu Bory 9 a Bory 10 (pouze o víkendech)
<br>
<br> místní komunikace IV.třídy - pěší č.D 5407 Kaplířova,v Plzni – 2.fáze
<br> - úplná uzavírka chodníku,v úseku před zastávkou autobusů Bory 9 a Bo...
stanovene_DIO_Kaplirova.pdf 1 363,34 kB
SME“ VYJEDU VOZIDEL STAVBY ZÁBRANA PRD OZNAČENI UZAVÍRKY QHODNIKU
<br> SEVERNIM SMEREM K OKRU N Kamon-reg \ zz.ZNA KA ZÁKAZ VSTUPU CHODCU 930
<br> \.gaz.' ' ' 4 i.<.> \ _/ /.<.> _.<.> _,! STAVAJICI suz ODSTRANIT % “\,',- ' ' " \ _ _,_ ' »th \,ZABRANA PRO OZNAČENI ' opLoc STA ENI'ŠTĚ ' ' ",' S Š A XXX XXX \_ UZAV RKY CHODNIKU Z: + ZNAČKA _x',",- \_ um vsmpg gHoocU 530,-,<.> _ VYMEZENÝ PROSTDR PRO 1,Š \.(89 „i \,! ' v „ ' ' 'ne :.ZASTAVENI zAsosov Nl <> ( '.v:.\ STAVBY z? \.'
<br> ** ? mHHďMWM &.W ©
<br> 9%.m- * Magistrát města Pizně PROVIZORNIZNAČKY-,<,> 4 Odbor dopravy V © /
<br> SMEROVAcl DESKA ZM 9 3m
<br> PRO VYMEZENÍ PROSTORU Podpis:
<br> ZASTAVENÍ DOPRAVY STAVBY
<br> č.: Název změny.Provedl:
<br> \\ \\- D V „,r- ' „“ Odpovědný projektant: Projektant částí:
<br> \\ “\ —„_ ___________ ',f/,_ Ing.arch.XXXXX XXXXXXXX Ing.arch.XXXXX XXXXXXXX
<br> \ ''''''' „<,-" D lng.Věra Kacerovská & \\ —————————————— ""-'! Kraj: Plzeňský Obec: Plzeň ! : '.' \\ — vŠŘVAr—ÍuiT ZAÍIIŠAVŠUDĚÚ s ŠŠŠ—Ě; “ Objednate" Statutární město Plzeň.nám.Republiky 1,301 00 Plzeň ; © "MIMO PMQR ARRIVAA voznam STAVBY" ©„ prostřednictvím OI MMP.Skroupova 58,306 32 Plzeň ' &,<.> l.% ;;.x ] (&$ - Název akce: Datum.- 04/2022,qřýl Stupeň PD: DPS *f* : I v I v v r \ /,<,> 039“ ZAZEMI TOCKY KAP LÍROVA — DOBRANSKA Měřítko: “500 9 v.<.> ».<.> ;; EI,_ © Plzen,parc.(3.8420/1,8420/3,10471/2 č's'o “"č- /\ ' \ \\ “._4 z \! / \ -,<.>,< / \ \ f <.>,<.>,f 'f./ /,* ' Část: 0.SITUACNI VYKRESY A \ /LMĚR WE 7- 0.3 SPECIÁLNÍ SITUACNI VYKRESY („j- / STAVBY
<br> ] f )* Název přílohy: Čísla přílohy.// Provizorní dopravní značení — 1.fáze 03.33 /
<br> o VÍKENDECH MDZNOST PRESUNU DOPRAVY.DO zAsTKVKY “KONEČNÁ 24,ze“ A VYU lT,—
<br> PROSTORU PRO STAVBU ZA PODMÍNKY SMĚR VÝJEZDU
<br> © \ ZAKRYTI STAVAJICÍHD DOPRAVNIHO ZNAČENÍ \ \ ZASTAVEK A INSTALACE ZABRAN PRO * g;? uzAVlRKU cuoong<u zz se ZNACKOU ZÁKAZ *“ VSTUPU CHDDCU Bm.A To z osou STRAN \ CHODNIKU <.>
<br> <,>
<br> \ “ FŘOVIZORNÍ ZNA K
<br> “ SMÉROVACÍ DESKA zau : 3m,PRO V...

Načteno

edesky.cz/d/5655903

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Plzeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz