« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v ul. Na Máchovně, Beroun-Město - 61500/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

61500.pdf (2.35 MB)
íií Beroun Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend Spisová značka: 00842/2022/DOPR/3 Datum: Číslo jednací: 15.09.2022 MBE/61500/2022/DOPR- JaD ______.VEŘEJNÁ Vyřizuje / telefon: Ing.Daniel Jaroš/ E-mail: doprava5@muberoun.cz VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a obměnách některých zákonů," ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti ze dne 06.09.2022 od právnické osoby H2SK Projekt s.r.o,V Pražské bráně 71,266 Ol Beroun-Centrum^ \C: 060 22 049 v zastoupení na základě plné moci ze dne 30.08.2022 Janou Kučerovou,S.I.P.Invest s.r o.Seydlovo nám.30,266 Ol Beroun-Centrum,IČ: 273 70 992 (dále jen žadatel) a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Pollcie středočeskéhokraJe'uzemního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-218426-2/ČJ-2022-010206 ze dne 01.09.2022 stanovuje podle § 77 odst.l písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH na místní komunikaci úl.Na Máchovně,266 Ol Beroun-Město z důvodu napojení na kanalizační a vodovodní řád-výstavba nových přípojek k bytovému domu na pozemku par.č.1261/90.Dopravní značení bude upraveno dle návrhu dopravního opatření které je součástí tohoto stanoveni (viz.str.3) a v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: místní komunikace (dále jen „MK") úl.Na Máchovně,266 Ol Beroun-Město,par.<.> č.2261/29 a 2261/19vk.ú.Beroun.Termín: od 03.10.2022 do 17.10.2022 (provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvl...

Načteno

edesky.cz/d/5655871

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz