« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - „Veřejná část kanalizačních přípojek Žákovice“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

kan. přípojky, Žák. cS -plánek.pdf
Ham.? 23 šíp—„.nl 12122 pta/am
<br>.<.>.a.<.> Š! x;.<.>.šÉ Š Šum
2022-04372(5)VV.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/04372/2022/1698
<br> Naše čj.: MU/19588/2022/ SÚ-UŘO1
<br> Počet stran: 25
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 1
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 1,situace
<br> Spis.znak/skart.režim: 328.3/A 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> rbarfusova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 13.09.2022
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLAŠKA
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.15/2022
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84
až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 25.02.2022 podala
<br> Obec Žákovice,IČO 00600890,753 54 Žákovice č.p.100 <,>
zastoupena na základě plné moci
Envi Agentura Trunda s.r.o <.>,IČO 27857646,U hřiště č.p.810/8,779 00 Olomouc
<br> (dále jen "žadatel") <,>
<br> a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky
č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního
řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> Veřejná část kanalizačních přípojek Žákovice
<br> na pozemcích parc.č.7 (ostatní plocha),parc.č.8/1 (ostatní plocha),parc.č.9/1
(ostatní plocha),parc.č.9/2 (ostatní plocha),parc.č.9/3 (ostatní plocha),parc.č.9/4
(ostatní plocha),parc.č.10 (ostatní plocha),parc.č.st.14 (zastavěná plocha
a nádvoří),parc.č.st.192 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.st.221 (zastavěná
plocha a nádvoří),parc.č.st.222 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.st.229
(...

Načteno

edesky.cz/d/5654786

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz