« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení na Husově náměstí, Beroun-Centrum - 61024/22/8DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

61024.pdf (1.96 MB)
i jí Beroun Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend Datum: 13.09.2022 Číslo jednací: SPisová_zna6ka:__,- yyřizuje/telefon:,MBĚ/61024/2022/DOPR- OÓ836/2022/DOPR/3 Ing.Daniel Jaroš/ JaD ^,___._-- r x VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA E-mail: doprava5@muberoun.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI.v úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou "§T24 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.;o provozu na pozemních komunikacích,aozmCTach ^kťerých'zákonů," ve" zněm'pozdějších předpisů (dále jen'„zákon o silničním provozu")^na základě žádosti zic~ke'oso^y~Jana Berdycha,Husovo náměstí 39,266 Ol Beroun-Centrum,nar^.30-05-;980 aPOPlsemnem v^ad7enTpř?sluÍného''ořgánu'policie,tj.Policie ČR,^jského^red^^ty^PoU^ie ^e^c^eho^k^ u'zJeumnaolodbom""BerouDn:"dopravního''inspektorátu/pod "č.j.: KRPS-223708-2/ČJ-2022-010206 ze dne 07.09.2022 stanovuje § 77 odst.l písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné_P^hy Podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu „Oprava fasády č.p.39,Husovo náměstí,Beroun-Centrum" - umístění lešení na chodníku podél plavní značení bude upraveno dle předloženého a schváleného dopravně inženýrského OPatření_(D;o^kterc JeToróástí'tohoto7tanovrení(vÍz;str: 3) a v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: místní komunikace v obci Beroun-Centrum,266 Ol,Husovo náměstí u č.p.39 - lešení na chodníku Termín: Od 27.09.2022 do 04.10.2022 (tennín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky komunikace) Město Beroun Husovo nám.68 Beroun-Centrum 26601 Beroun IČO: 00233129 Tel.:+420 311 654111 e-mail: posta@muberoun.cz ID Datové schránky: 2gubtq5 www.mesto-beroun.cz Pracoviště: Politických vězňů 20 Beroun-Město 266 01 Beroun MBE/61024/2022/DOP...

Načteno

edesky.cz/d/5654632

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz