« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Stanovení doprav. značení-sil. II/437 a III/4371 Lipník n. B.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha stanovení doprav. značení-sil. II437 a III4371 Lipník n. B..pdf
“V
<br> ':
<br> ETAPA 2
<br> W“
<br> f“=““'“_*—*=»vww_==„afw€
<br> MESTO
<br> „fa SE
<br> ň
<br> ?t/L'onq- ŠWWE u,LEGENDA.- 25— A'UE 72-7'.71922.% stávajlcl dopmvm značen!
<br> ©
<br> navržené dopravni znaceni
<br> nové podzemnl vedeni NN a.:_g řízený zemnl protlak
<br> omezeni KOMUNIKACI BUDE UMÍSTĚNO POUZE PŘI BUDE ZAJIŠTĚN BEZPEČNÝ PRÚCHOD CHODCÚM VÝKOPY BUDOU ZABEZPEČENY OFLOCENÍM VÝŠKY Mm.1 a M
<br> ZNAČKY sza osmrr NEJMÉNĚ 7 DNÍ PŘEDZAHÁJENIM PRACÍ
<br> PROVÁDĚNÍ PRACÍ <.>
<br> POZNÁMKA: dopravní maůmízakmslenn v mahu nuném pro návm
<br>,BUDE ZAJIŠĚN PŘÍSTUP K OKOLNIM NEMOVITOSTEM
<br> v DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU WVEsrr iNFORMACE o STAVEB A“ UZAVŘENÍ CHODNÍKU NA VEŘEJNÉ PŘI
<br> / CŽ 371022
<br> STUPNÉM MÍSTĚ
<br> vanoucí mnimm 2.00an mmm mmm zamnou
<br>.<.>.<.>.<.>
<br> Í |N5_.v0.l1'€cH xmms
<br> mamuwnmmvl ma.\'m'I'ECl-I mms
<br> OBJEDMTEL PROFIPROIEKT s.r.o
<br> KATASTR! MAPUW LISI' ! LIFN'Í! NAD BEČVOU [634251]
<br> Í mc.„.WM (
<br> odděleni dopravního ilmenyf'rsm Vah—vuli lm
<br> 70.00 DIEM Humi—rl
<br> knihu! b_n-necht:
<br> Ostravské Akomunlkace a.s <.>
<br> m ranním m
<br> mzwmce unum Nieuw:
<br> SI'UFEŘ
<br> Lipník n.B,Loučská,p.č;27187,kNN č.zakázky lV-12-8019756
<br> mNNíň
<br> cm!"
<br> ! BŘEZEN zm : : XXX
<br> Nůž-XXXXXXX
<br> Mzevvřxanu SDUFRAVA
<br> návrh DDZ etapa 1
<br> Clsm vimu
<br> =
<br> LEG EN DA: % slávajlci dopravn! značen! © nawžené dapravní znahnl
<br> _— "Wé podzemnivadenlNN EP:—:| "zeny“ zemnlprotlak
<br> OMEZENÍ KOMUNIKACE BUDE UMISTĚND POUZE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ BUDE ZAJIŠTÉN BEZPEČNÝ PRÚCHOD CHODCÚM.BUDE ZAJIŠTÉN FŘFSTUF K OKOLNÍM NEMDWTOSTEM VÝKOPY BUDOU ZABEZPEČENY GPLOCENÍM VÝŠKY MIN.1.3 M
<br> ZNAČKY 523 osmrr NEJMÉNÉ ? DNI PŘEDZN—lAJENIM PRACÍ
<br> v DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU WvEsn INFORMACE o STAVEEA UZAVŘENI CHDDNšKu NA VEŘEJNÉ PŘISTUPNĚM MISTĚ
<br> POZNÁMKA: dopravní mačenízakram vmzuhu nutném pro návrh
<br> vsnaucl mmm zmpwěpu'ř mmEKrANT.WPRACOVM <.>
<br> MMNAVMTILDUA ma.mrrECH mms
<br> OBJEDNATEL \ PROFPROJEKE s.r.n \
<br> mn...
Stanovení doprav. značení-sil. II437 a III4371 Lipník n. B..pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/18522/2022/3576
<br> Naše čj.: MU/18928/2022/SÚ-SH
<br> Počet stran: 3
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 2
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 2
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.8/S 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 12.09.2022
<br>
<br>
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu č.39/2022
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný městský úřad obce s rozšířenou
působností dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),obdržel dne 30.08.2022 návrh spol.Eltrab Group s.r.o <.>,IČO 050 60 761,se sídlem
Lublaňská 1002/9,120 00 Praha 2,na stanovení přechodné úpravy provozu na sil.II/437,III/4371
a místních komunikacích v Lipníku nad Bečvou z důvodu realizace stavby vedení NN „Lipník n.B.<,>
Loučská,p.č.2718/7,kNN“ v ul.Loučská a ul.Komenského sady v Lipníku nad Bečvou <.>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností,po posouzení žádosti v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
v návaznosti na ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a po projednání s dotčeným
orgánem dle ust.§ 77 odst.3 zákona o silničním provozu,Policií České republiky,Krajským
ředitelstvím policie Olomouckého kraje,Územním odborem Přerov,Dopravním inspektorátem
Přerov,stanovisko ze dne 08.09.2022 pod čj.KRPM-42522-4/ČJ-2022-140806
<br>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozem...

Načteno

edesky.cz/d/5652457

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz