« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Veřejná vyhláška - OOP - Bořetická 17

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - OOP - Bořetická 17
*r (.;r: Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy „ _ ',7 í/Í _
<br> Č.J.: MMB/044862812022/HED VYŘIZUJE: lng.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX SP.ZN-i XXOOIOD/MMBXXXXXXXXXXXXXXX TEL./E-MAlL: 542 174 131lhedlova.jaroslava©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne: 57,% Ž—OZŽ <,>
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky: 1 ?ZÚZZ'
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy (dále jen MMB OD),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 77 odst.1 písm.c) a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě projednání dle 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,kterým je podle 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České Republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,Kounicova 24,611 32 Brno,vedené pod č.j.: KRPB—170417-2/ČJ-2022-0602Dl,v kontextu čj.: KRPB-145686-1/ČJ-2021- 0602DI ze dne 24.08.2022 v souladu s ustanovením & 77 odst.5 zákona o silničním provozu a 5 171 a následně části šesté zákona číslo 500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci — místní komunikaci |Il.tř <.>,ul.Bořetická před č.o.17,Brno,podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Stanovení ie platné pouze jako součást rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu,kterým
<br> je pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikaceL Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
<br> Odpovědná osoba za odborné provedení dopravně bezpečnostního opatření — odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení,jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu je společnost Brněn...

Načteno

edesky.cz/d/5651462

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz