« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Vodovod a kanalizace Bítov - 67742/22/ŽP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

67742.pdf (13.42 MB)
lij Beroun
<br> Mlěstský úřad Beroun
Odbor životního prostředí
<br> Datum: Číslo jednací: Spisová značka:
12.9.2022 MBE/67742/2022/ŽP-LiB 03388/2021/ŽP
<br> Vyřizuje/telefon:
B.Liehneová/311654273
<br> E-mail:
<br> zp8@muberoun.cz
<br> ROZHODNUTI
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Beroun,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení
§ 104 odst.2 písm.c a § 106 odst.l zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon),jako speciální stavební úřad příslušný ustanovení
§ 15 odst.l písm.d a 94j odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a jako místně příslušný správní orgán
podle ustanovení § 11 odst.l písm.b zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů,dále jen správní řád) <,>
<br> stavebníkovi - právnické osobě jako žadateli
<br> • Obec Koněprusy,se sídlem Koněprusy 63,26601 Koněprusy 63,IC 233391
<br> schvaluje stavební záměr - soubor staveb <,>
<br> po provedeném společném územním a stavebním řízení <,>
se souhlasem orgánu územního plánování <,>
podle ustanovení § 15 odst.l vodního zákona a podle ustanovení § 94p odst.l stavebního zákona
a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření
a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> • umístění a provedení stavby hlavní: vodovod,splašková kanalizace
• umístění a provedení stavby vedlejší: vodovodní přípojky 26 ks,gravitační kanalizační
<br> přípojky (veřejná část) 23 ks,tlakové kanalizační přípojky 3 ks,přípojka NN pro CS <,>
manipulační plocha pro CS - 155 m2
<br> Soubor staveb je vedený pod názvem: „VODOVOD A KANALIZACE BÍTOV" <.>
<br> Adresa úřadu:
<br> Husovo namésti 68
<br> 266 43 Beroun-Centrum
<br> Tel.:+42031) 654 111
ha.\: 1-S20JII 62] 242
<br> e-mail: posta@muberoun.cz
1Č: 00233129
vvvvw.inesto-beroun.cz
<br>
<br> Základní údaje k umístění a provedení soubo...

Načteno

edesky.cz/d/5651017

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz