« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Záměr pronájmu části pozemku p. č. 796/1 v k. ú. Podhoří na Moravě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 796/1 v k. ú. Podhoří na Moravě
M ě s t o L i p n í k n a d B e č v o u
<br> ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
<br> záměr pronájmu
<br> části pozemku p.č.796/1 o výměře cca 730 m2 (viz situační plán) v k.ú.Podhoří na Moravě
za podmínek:
- Využití nemovitosti za účelem zřízení výběhu pro koně <.>
- XXXX za pronájem je stanovena ve výši X Kč/mX/rok <.>
- Nájemné bude hrazeno vždy k 30.06.běžného roku,poměrné nájemné v prvním roce
<br> nájmu je splatné do 30 dnů od uzavření nájemní smlouvy <.>
- Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani
<br> bezplatného užívání jiné osobě <.>
- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 5 let od podpisu smlouvy oběma smluvními
<br> stranami <.>
- Jakékoliv stavby mohou být na pozemku zřizovány pouze na základě předchozího
<br> písemného souhlasu pronajímatele <.>
- Pronajímatel neodpovídá za případné škody vzniklé v souvislosti s pronájmem způsobené
<br> třetím osobám <.>
- Ukončení pronájmu:
<br> o dohodou obou smluvních stran <,>
o výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou,která počíná běžet
<br> prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi <,>
o výpovědí bez výpovědní doby ze strany pronajímatele v případě,že nájemce poruší
<br> některou z povinností uvedených v čl.III.nájemní smlouvy (tj.nájemce se ocitne
po dobu delší než dva měsíce v prodlení s placením nájemného,nájemce bude užívat
předmět pronájmu v rozporu s účelem pronájmu,nájemce přenechá předmět pronájmu
k užívání jiné osobě) <.>
<br> - Po ukončení pronájmu bude nájemce povinen vyklidit pozemek,odstranit veškerá zařízení <,>
která na předmětu nájmu umístil,uvést plochu do původního stavu <.>
<br> - V případě,že nebude v době vyvěšení záměru pronájmu na úřední desce úřadu,nejpozději
však do 30.11.2022,doručena žádná žádost o pronájem,pozbude usnesení schvalující
záměr pronájmu platnosti <.>
<br> - V případě,že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne
rozhodnutí ...

Načteno

edesky.cz/d/5649833


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz