« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení MK Jezernice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení MK Jezernice.pdf
\ ?čflÚ—oma www/a.SV)/7022- 2;— )w 42.1 '2023
<br> _? „_ mo/fzafzz/vvzz/eac; ?"?
<br> Detail 2
<br> y;.<.>.- -.nl“
<br> “'STfUace *:
<br>."
<br> Detail 1—/
<br> Fn.;m me : <.>
<br>,„A “%
<br> IT 'ál i por.lng.„ELPLWM
<br> XXXX XXXX šenk
<br> Ditum:
<br> XXXXXXXX.W.<.>.<.> “ „ „„ ; Šenk „m.„m-
<br> Vypraonval: Datum:
<br> _ Ing.XXXX XXXXX XX.X.XXXX X E KN E Beta" 2 Názuvakca: SEKNE.spol.5 r.o„ Hamem €! 12.772 00 Olomouc
<br>.<.>.DI :0262363701 „„ Jezermce - Famille.leufax: 585 311 557 zóna 30
<br> Název abieklu: Trvalé dopravní značení Formát Č.vý><resu: Přlluha:
<br> Č.soupravy:
<br> Situace 2xA4 1
Opatření obecné povahy-stanovení doprav. značení MK Jezernice.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/13712/2022/2766
<br> Naše čj.: MU/18230/2022/SÚ-SH
<br> Počet stran: 3
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 1
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 1
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.8/S 5
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 12.09.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu č.38/2022
<br>
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu
na pozemních komunikacích“),na základě návrhu obce Jezernice,IČO 700 40 915,Jezernice 206 <,>
751 31 Lipník nad Bečvou,kterou zastupuje na základě plné moci spol.SEKNE spol.s r.o.<,>
IČO 623 63 701,Hamerská 12,772 00 Olomouc,ze dne 23.06.2022,v souladu s ust.§ 172 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává
<br>
stanovení místní úpravy provozu
<br> na místní komunikace
v Jezernici (Familie) <.>
<br>
Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle ust.§ 124 odst.6 zákona o provozu na pozemních komunikacích,po předchozím
stanovisku dotčeného orgánu,tj.Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Olomouckého
kraje,Územního odboru Přerov,Dopravního inspektorátu Přerov ze dne 12.07.2022 čj.KRPM-93116-
2/ČJ-2022-1470806
<br>
s t a n o v í
<br>
<br> ve smyslu ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky
č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předp...

Načteno

edesky.cz/d/5649832

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz