« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - Rozhodnutí - společné územní a stavební povolení č.j. 22-13002/SU/STU; STUNEX CZ, s.r.o., Náměstí T.G.M. 1281, 760001, Zlín IČ 262 82 038; Stavební úpravy bytového domu Fleischnerova 1 ,3 ,5, Brno-Bystrc p.č. 60001, 6002, 6003 k.ú. Bystrc - 12. září 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 12. 9. 2022   Sňato: 28. 9. 2022
Úřad městské části města Brna,Brno-Bystrc
nám.28.dubna 60,635 00 Brno tel.546 125 111 fax: 546 125 220 e-mail: podatelna@bystrc.cz IDS:6kibw39
<br>
Odbor stavební
<br>
Číslo jednací: 22-13002/SU/STU e-spis
Spisová značka: OST/OBC/484-22/Stu
22-08334/SU/3 e-spis
Oprávněná úřední osoba: XXXXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: studena@bystrc.cz
<br> Datum: 07.09.2022
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
Úřad městské části města Brna,Brno-Bystrc,Odbor stavební,jako obecný stavební úřad věcně
příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu,v platném znění,(dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst.1 písm.b)
zákona č.500/2004 Sb <.>,o správním řízení,v platném znění,(„správní řád“) ve společném
územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání společného povolení pro
změnu dokončené stavby v souladu s ustanoveními§ 94l a § 94o stavebního zákona <.>
<br> Žadatelem je
Průkopník,stavební bytové družstvo,IČ 000 47 325 se sídlem Foltýnova 998/1,635 00
Brno <.>
Stavebník je v řízení zastupován zplnomocněným zástupcem,kterým je
STUNEX CZ,s.r.o <.>,náměstí T.G.M.1281,760 01 Zlín <.>
<br> Na základě výše uvedeného stavební úřad podle ustanovení § 94p odst.1 stavebního zákona a §
13 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a
stavebního řádu schvaluje a vydává
<br> společné územní a stavební povolení
<br> pro stavební záměr umístění a povolení stavby s názvem „Nástavba šikmé střechy bytového
domu Fleischnerova 1,3,5,Brno“ na pozemcích p.č.6001,6002,6003 k.ú.Bystrc <.>
<br> Druh a účel stavby
Stavba trvalá - objekt pro bydlení
Dle předložené projektové dokumentace se jedná o změnu dokončené stavby - nástavbu šikmé
střechy na bytovém domě na ulici Fleischnerova 1,3,5 v Brně-Bystrci na pozemku p.č.6001 <,>
6002,6003 k.ú.Bystrc nad stávající plochou střechou bytového domu.Nově vzniklý prostor
nebude využíván,jedná se pouze o provedení ochranného opatření proti zaté...
Veřejná vyhláška
Úřad městské části města Brna,Brno-Bystrc
<br> nám.28.dubna 60,635 00 Brno tel.546 125 111 fax: 546 125 220 e-mail: podatelna@bystrc.cz IDS:6kibw39
<br> Odbor stavební
<br>
Číslo jednací: 22-13002/SU/STU e-spis
Spisová značka: OST/OBC/484-22/Stu
22-08334/SU/2 e-spis
Oprávněná úřední osoba: XXXXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: studena@bystrc.cz
<br> Datum: 08.09.2022
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Úřad městské části města Brna,Brno-Bystrc,Odbor stavební,jako obecný stavební úřad
věcně příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu,v platném znění,(dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný podle § 11
odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,o správním řízení,v platném znění,(„správní řád“) a
podle Statutu města Brna v souladu s ust.§ 94m odst.2 zák.č.183/2006 Sb <.>,v platném znění
doručuje písemnosti (uvedené v tabulce „Přehled písemností“) účastníkům řízení veřejnou vyhláškou <.>
Tato vyhláška společně s písemností musí být vyvěšena podle § 25 správního řádu po dobu 15 dnů na
úřední desce správního orgánu,který písemnost doručuje; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení a
rovněž se zveřejní způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení,byla-li v této lhůtě splněna i
povinnost zveřejnění písemnosti umožňující dálkový přístup <.>
<br>
<br> Přehled písemností
<br> Písemnost Žadatel Stavba Místo
Rozhodnutí - společné
územní a stavební
povolení
č.j.22-13002/SU/STU
<br>
STUNEX CZ,s.r.o.<,>
Náměstí T.G.M.1281 <,>
760 01,Zlín
IČ 262 82 038
<br> Stavební úpravy
bytového domu
<br> Fleischnerova 1,3,5 <,>
Brno-Bystrc
p.č.60001,6002,6003
k.ú.Bystrc
<br>
<br>
Doklad o doručení písemnosti v souladu s ust.§ 25 odst.zák.č.500/2004 Sb <.>
Vyvěšeno na úřední desce ÚMČ Brno-Bystrc
dne:
<br>
<br>
razítko:
<br> Zveřejněno na www.bystrc.cz
dne:
<br>
<br>
razítko:
<br>
Razítko a podpis orgánu potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení:

Načteno

edesky.cz/d/5649417

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz