« Najít podobné dokumenty

Obec Lichoceves - Veřejná vyhláška: Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení vlivu na ŽP záměru stavby ČOV a kanalizace Lichoceves – Noutonice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lichoceves.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška: Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení vlivu na ŽP záměru stavby ČOV a kanalizace Lichoceves – Noutonice
Zborovská 11,150 21 Praha 5 tel.: 257 280 510 krizova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor životního prostředí a zemědělství,jako příslušný správní orgán podle § 22 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,v platném znění (dále jen „zákon“) a vykonávající přenesenou působnost podle § 67 odst.1 písm.g) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),na základě provedeného Zjišťovacího řízení rozhodl podle § 7 odst.6 zákona,že záměr „ČOV a kanalizace Lichoceves – Noutonice“ ve variantě odtoku č.1 dle Oznámení záměru (Přímé vypouštění do bezejmenné vodoteče přímo na lokalitě ČOV,průtok cca 600 m volným korytem do Zákolanského potoka pod Okoří,s nutností upravit koryto bezejmenné vodoteče tak,aby se zvýšila jeho morfologická diverzita,úkrytové kapacity pro raky a v neposlední řadě zlepšila i jeho samočisticí schopnosti).nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.Identifikační údaje Název záměru: ČOV a kanalizace Lichoceves – Noutonice Zařazení záměru dle přílohy č.1 zákona: Záměr je stavbou,která podle § 3 písm.a) odst.1 podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.V souladu s ustanovením § 4 odst.1,písm.f) tento záměr podléhá Zjišťovacímu řízení.Záměr lze zařadit dle přílohy č.l k Zákonu č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů podle přílohy č.1.kategorie II: • bod 63 – Čistírny městských odpadních vod od stanoveného limitu 10 000 EO.Záměr je k danému bodu podlimitní.Praha: 01.09.2022 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 079266/2022/KUSK Spisová značka: SZ_079266/2022/KUSK Vyřizuje: Bc.XXXX XXXXXXX / l.XXX Značka: OŽP/HK ROZHODNUTÍ – ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÉ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU strana 2 / 38 Oz...

Načteno

edesky.cz/d/5646722

Meta

Územní plánování   EIA   Výpadek elektřiny   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lichoceves      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz