« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v ul. Lidická, Beroun-Závodí - 60059/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

60059.pdf (2.13 MB)
íií Beroun
<br> Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend
<br> Datum:
<br> 08.09.2022
Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon:
MBĚ/60059/2022/DOPR- 00818/2022/DOPR/3 Ing.Daniel Jaroš/
JaD
<br> E-mail:
<br> doprava5@muberoun.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce srozsíren0^
působností'podÍe'§"124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,'o provozu na pozemních komunika_"cha,o,změnach
některých zákonů,''ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním Provozu")^ na,zaklad^žadostÍ^e
dne 05.09.2022 od právnické osoby Euroznak s.r.o <.>,Lidická 301,266_01 Beroim-Závodí,lČ:^283 80 48^ (dále
^žadateÍ)"a~po'prsemnem vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie CR'.Kl,aJskeh^red^ls^p^i,ctó
Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-218280-2/CJ-2022-
010206zedne01.09.2022
<br> stanovuje
<br> podle § 77 odst.l písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné Povahy Podle §
171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
<br> PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNffiACÍCH
<br> na krajské silnici (dále jen „KS") 11/118,úl.Lidická,266 Ol Beroun - Závodí z důvodu realizace vodovodní
<br> Dopravní značení bude upraveno dle návrhu dopravního opatření které je soucástí tohoto,stanoveni
(viz.sír.3) a v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích <.>
<br> Komunikace: KS II/l 18,úl.Lidická,Beroun - Závodí
<br> Termín: 20.09.2022 - 29.09.2022 (provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím
ve věci povolení zvláštního užívání a uzavírky komunikace) <.>
<br> Podmínky realizace: Pracovní místo bude zabezpečeno zábranou,zábradlím nebo plotem (viz.či.4.5
Ochranná zařízení TP 66) <.>
<br> Město Beroun
Husovo nám.68
Beroun-Centrum
<br> 2...

Načteno

edesky.cz/d/5645246

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz