« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy: Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 6110/22/Vratimov v souvislosti s akcí: "Odkanalizování lokality Zaryjská, Vratimov".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1232.pdf
Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
<br> Magistrát města Ostravy
<br> Odbor dopravy
<br> Vaše značka:
Ze dne:
Č.j.:
Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Datum:
<br> Z22/72 3-HK
2.9.2O22
<br> SMO/59i227/22/OD/Šev
S-SMO/586i36/22/OD
<br> Ing.Ševčák
+420 599 44 2031
+420 599 44 2034
vsevcak@ostrava.cz
<br> 7.9.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu
<br> Opatření obecné povahy
<br> písemnost ev.Č.:
<br> vyvěšena dne
<br> sňata dne
<br> za správnost : Bc.Jana Zbránko
<br> souběžně zve~efr r iintemet,<.> <.>
<br> -9 -09-1012
<br> - dle rozdělovníku -
<br> vá
<br> podle § § 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
<br> a podle § 77,zákona Č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů (dále v textu „dopravní zákon")
<br> Stanovení dopravního značení (dočasného) č.6110/22Nratimov
<br> Magistrát města Ostravy,odbor dopravy,podle § 124 odstavce 6 zákona Č.3 61 /2000 Sb.ve znění pozdějších
<br> předpisů věcně příslušný a podle § 1 zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem
<br> a podle § 12 vyhlášky Č.346/2020 Sb <.>,o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností,území obvodů
<br> hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu,místně příslušný úřad obce s rozšířenou
<br> působností stanoví pro silnice II.- III.tř.a pro místní komunikace I.-IV.tř.ve svém správním obvodu ve smyslu
<br> § 77,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,přechodnou úpravu silničního provozu v souvislosti
<br> s akcí:
<br> Odkanalizování lokality Zaryjská,Vratimov" <.>
Podmínky stanovení:
<br> 1.Stanovení dopravního značení bude provedeno podle přílohy ověřené Policií ČR MR DI Ostrava pod
<br> č.j.KRPT-169846/CJ-2022-070706-LZ,ze dne 18.7.2022 <.>
<br> 2.Po uplynutí doby stanovené v bodě Č.6 tohoto příkazu bude dopravní značení a zařízení včetně změn v této
<br> souvislosti vyvolaných uvedeno do původního stavu <.>
<br> 3....

Načteno

edesky.cz/d/5644679

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz