« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Informace o školení členů okrskových volebních komisí pro volby do zast. obcí a do Senátu Parlamentu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o školení členů okrskových volebních komisí pro volby do zast. obcí a do Senátu Parl.
starosta městské části
<br> NaŠe č'j'
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
Počet listů
<br> BBOH/04659t22tTAJ
RNDr.l.Šafránková
547 423 827
547 352946
safran kova@boh u nice.brno.cz
31.08.2022
I
<br> zapisovatel
předseda
místopředseda
okrskových volebních komisÍ
<br> lnformace o školeni členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev
obcí a do Senátu Parlamentu čR v Mč Brno_Bohunice
<br> V souladu s ustanovením $ 15 odst.1,písm' e) a odst.2zákonač,<.> 49112001 sb <.>,o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů sdělujeme,Že školení k zásadám hlasování a
k systému zjišt'ování a zpracování výsledků hlasování členů okrskových volebních komisí pro volby
do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR se koná
<br> dne 15.09.2022 v term nu 13.00 - 16.00 hodin
<br> vAdministrativním a školícím centru Krajského úřadu se sídlem vBrně,Cejl 73 (1.patro <,>
auIa č.í í7) <.>
<br> Účast na školeníje povinná pro zapisovatele,předsedu a místopředsedu okrskové volební komise <.>
<br> Poučení o důsledcích při neúčasti na školení:
Dle ustanovení $ 62 zákona č.49112001 sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a $ 82 odst' 1
zákona č.24711995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a ozměně a doplnění někteých
dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů má člen okrskové volební komise nárok na zvláštní
odměnu za výkon funkce.Tato odměna pro člena oVK je ve výši 2 600 Kč (příp.3 300 Kč
v případě konání ll.kola voleb do Senátu Parlamentu ČR) <.>
Zapisovatel,předseda a místopředseda okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní
odměnu (2 900,3 000,2900 Kč,příp.3 900,4 000 a 3 900 Kč v případě konání ll.kola voleb do
Senátu Parlamentu ČR).Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen
okrskové volební komlse,ktený nesplniI povinnost účastnit se školení.To znamená,že
zapisovatel,předseda nebo místopředseda,kteý se nezúčastní školení,má nárok pouze na
zvláštní odměnu za výkon funkce ve výši 2 600 Kč,případně 3 300 Kč v případě konání
l...

Načteno

edesky.cz/d/5644104


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz