« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dotační program na poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o poskytnutí dotace na kulturní činnost v roce 2023
str.1
str.1 Vzor žádosti o dotaci
<br> Město Beroun
Husovo nám.68
Beroun-Centrum
266 01 Beroun
<br> Žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2023
na jednoletou dotaci na rok 2023 na víceletou dotaci na roky 2023 a 2024
V případě žádosti o víceletou dotaci žadatel vyplňuje údaje za rok 2023 i XXX XXXX
Jméno,příjmení,titul žadatele:
Dvořáková Pavla: Fyzická osoba
<br> Název žadatele:
Dvořáková Pavla: Právnická osoba a Fyzická podnikající osoba
<br> Bydliště:
Dvořáková Pavla: Fyzická osoba
Sídlo:
Dvořáková Pavla: Právnická osoba a fyzická podnikající osoba
Datum narození:
Dvořáková Pavla: Fyzická osoba
IČO:
Dvořáková Pavla: Právnická osoba a fyzická podnikající osoba
Adresa pobočky na území města Beroun:
Dvořáková Pavla: Právnická osoba a fyzická podnikající osoba
<br> Tel:
E-mail:
Název banky:
Číslo účtu:
<br> U právnických osob:
Dvořáková Pavla: Právnická osoba a fyzická podnikající osoba
1.Osoba zastupující právnickou osobu,včetně uvedení právního důvodu zastoupení (statutární zástupce podle stanov či jiného zakládajícího dokumentu,nebo zástupce na základě plné moci):
Jméno,příjmení,titul:
Právní důvod zastoupení:
Telefonní kontakt:
2.Osoba s podílem v právnické osobě:
3.Osoby,v nichž má právnická osoba přímý podíl a výše tohoto podílu:
Dvořáková Pavla: název,sídlo a IČ obchodní korporace,v nichž má právnická osoba obchodní podíl dle § 31 zákona o obchodních korporacích č.90/2012 Sb <.>
<br> Osoba odpovědná za činnost/projekt/akci,na kterou je požadovaná dotace:
Dvořáková Pavla: Fyzická i právnická osoba
Jméno,příjmení,titul:
Telefonní kontakt:
<br> Název činnosti/projektu/akce:
Dvořáková Pavla: V případě rozdělení projektu na části i názvy částí
Termín realizace činnosti/projektu/akce:
Dvořáková Pavla: Doba,v níž má být dosaženo účelu,na který je žádána dotace <.>
Rok 2023
Rok 2024
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> str.2
str.2
Předpokládaný rozpočet činnosti/projektu/...
Dotační program na poskytování dotací na kulturní činnost
1
<br> MĚSTO BEROUN
<br>
DOTAČNÍ PROGRAM
<br>
<br> Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2023
<br>
<br>
I.Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel
<br>
1.1 Název: Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2023 (dále jen
„dotační program“) <.>
<br>
1.2 Vyhlašovatel: Město Beroun (dále jen „město“) <.>
<br>
1.3 Dotační program schválila Rada města Beroun svým usnesením č.313/99/RM/2022 dne
20.7.2022 <.>
<br>
1.4 Není-li v dotačním programu stanoveno jinak,při poskytování dotací se postupuje podle
Obecných zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Beroun,které schválila Rada
města Beroun usnesením č.383/22/RM/2019 dne 14.8.2019,ve znění dodatku č.1 ze
dne 8.12.2021 (dále jen „Zásady“) <.>
<br>
II.Účel dotace a důvody podpory
<br>
<br> 2.1 Cílem dotačního programu je podpora neziskových aktivit v oblasti kultury realizovaných
na území města,nebo i mimo něj,pokud přispívají k propagaci města podporovanými
aktivitami,jejichž podpora je účelem dotace dle dotačního programu,jsou kulturní
aktivity a akce,profesionální nebo neprofesionální umělecká činnost v různých
oblastech kulturních žánrů,jejichž cílem je uchování kulturního dědictví,zkvalitnění
kulturního vyžití občanů a návštěvníků města,zlepšení nabídky volnočasových
kulturních aktivit pro děti a mládež,rozvoj cestovního ruchu,reprezentace a propagace
města (dále jen „podporované aktivity“) <.>
<br>
2.2 Dle dotačního programu jsou poskytovány tyto skupiny dotací:
<br>
A – jednoleté dotace na rok 2023 (dále jen „jednoleté dotace“) na podporu:
a) jednorázových projektů a akcí (jednodenních či několikadenních) <,>
b) projektů,které se skládají ze souboru akcí – více kulturních akcí či pořadů
<br> uskutečněných v průběhu kalendářního roku <,>
c) celoroční kulturní/umělecké činnosti,spočívající ve stálých nebo pravidelných
<br> činnostech,včetně výstav,představení,akcí a podobných kulturních činností <,>
k nimž dochází v rámci běžné činnosti žadatele o dotaci
<br> B – v...

Načteno

edesky.cz/d/5644067

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz