« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - 264303-2022 Rozhodnutí - povolení změny stavby - Tlaková kanalizace Všedobrovice a Štiřín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

264303-2022 Rozhodnutí - povolení změny stavby - Tlaková kanalizace Všedobrovice a Štiřín.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y
Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad
<br> Komenského nám.1619,25101 Říčany,tel.323 618 211,fax.323 618 264
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 23.6.2022
<br> NAŠE ZN.:
<br> Čj <.>
<br> OŽP-191178/2022-Ba
<br> 264303/2022-MURI/OVÚ/726
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> FAX:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> XXXXXXXXX
<br> vaclav.balvin@ricany.cz
<br>
<br>
<br> DATUM: 8.9.2022
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Říčany,odbor životního prostředí - vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“),jako
<br> obecní úřad obce s rozšířenou působností,stanovený podle ust.§ 2 odst.1 zákona č.314/2002 Sb.<,>
<br> o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,ve znění
<br> pozdějších předpisů a ust.§ 66 odst.1 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) jako vodoprávní
<br> úřad věcně příslušný podle ust.§ 104 odst.2 písm.c) a ust.§ 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb.<,>
<br> o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní
<br> zákon"),a speciální stavební úřad příslušný podle ust.§ 15 odst.5 zákona č.254/2001 Sb <.>,vodní zákon
<br> a ust.§ 15 odst.1,písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),a jako místně příslušný správní orgán
<br> podle ust.§ 11 odst.1 písm.a) a b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „správní řád“) ve správním řízení posoudil žádost,kterou dne 23.6.2022 podala
<br> Obec Kamenice,IČO 240273,Ringhofferovo náměstí č.p.434,Olešovice,251 68 Kamenice
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 15 odst.1 vodního zákona,§ 94p odst.5 a § 118 odst.2 a 3 stavebního zákona
<br> p o v o l u j e
<br> změnu stavby:
<br> Tlaková kanalizace Všedobrovice a Štiřín
<br> (dále jen "stavba") povolená rozhodnutím čj...

Načteno

edesky.cz/d/5643908

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz