« Najít podobné dokumenty

Město Říčany - 263327-2022 Rozhodnutí stavební povolení - Stezka Otice, Strančice - k.ú. Otice u Svojšovic

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Říčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

263327-2022-Rozhodnuti-stavebni-povoleni-Stezka-Otice-Strancice-k-u-Otice-u-Svojsovic-p-c-258-1-613-1.pdf
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y
odbor - Stavební úřad
<br> Melantrichova 2000,25101 Říčany,tel.323 618 211
<br>
SPIS.ZN.: 201433/2022/Ďu
Č.J.: 263327/2022-MURI/OSÚ/00502
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
E-MAIL:
<br> Ďurišová
<br> tel.323 618 137
<br> martina.durisova@ricany.cz
<br>
<br>
<br> DATUM: 7.9.2022
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Výroková část:
<br> Stavební odbor Městského úřadu Říčany,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.a)
<br> zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
<br> pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a)
<br> zákona o pozemních komunikacích,a § 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve stavebním
<br> řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne
<br> 13.7.2022 podal
<br> Obec Strančice,IČO 00240788,Revoluční 383,251 63 Strančice <,>
<br> kterého zastupuje XXXXXX XXXX Šafránková,IČO XXXXXXXX,nar.XX.X.1974,Alšova 801/18,251
<br> 01 Říčany
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> Stezka Otice,Strančice
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.258/1,613/1 v katastrálním území Otice u Svojšovic <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - Stezka pro pěší podél stávající silnice III/00325 ve směru z Otic směrem ke Světicům <.>
<br> - Novostavba stezky pro pěší,základní šířka stezky 2m s oboustrannými krajnicemi v šířce 0,5m <.>
Celková délka cca 370m.Stezka bude s mlatovým povrchem po stranách zapřena do betonových
<br> obrub sadových uložených v betonovém loži.Stezkou bude zajištěna zvýšená bezpečnost p...

Načteno

edesky.cz/d/5643907

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Říčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz