« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v obci Svatá - 58097/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

58097.pdf (5.56 MB)
iií Beroun Město Beroun Městský úřad Odbor dopravy a správních agend Datum: 07.09.2022 Číslo jednací: MBE/58097/2022/DOPR- OIM Spisová značka: 00059/2022/DOPR/108 Vyřizuje / telefon: Ing.Monika Olexová/ 311654333 E-mail: doprava29@muberoun.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti Obce Svatá,Svatá 40,267 51 Zdice,IČ: 00233846 zastoupena starostou obce Ing.Milanem Anýžem ze dne 01.09.2022 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-212106-2/CJ-2022-010206.stanovuje podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH z důvodu homogenizace obrusných vrstev silnice č.11/236 a 111/2363 v obci Svatá po výstavbě kanalizace a s touto stavbou spojených dopravních opatření na silnici č.11/236 a 111/2363 - v úseku dle grafického vyobrazení (str.4 - 9).Dopravní značení bude upraveno dle předloženého a schváleného dopravně inženýrského opatření - schéma vyobrazeni DIO je součástí tohoto stanovení (str.4 -9) a v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: silnice č.11/236 a 111/2363 v obci Svatá.Termín - 03.10.2022 - 21.10.2022 (přesný termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky silnice vydaného příslušným silničním správním úřadem).Město Beroun Husovo nám.68 Beroun-Ce...

Načteno

edesky.cz/d/5642549

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz