« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení - nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Cheb - č.j. MUCH 88221/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

88221 grafická příloha
Š„ %);/,; „!?/„,*ĚĚ.<.>,__.r „.r-f,BÁĚSTSKYH.* _ | | _,a,<.> -""'1 0M._
<br> (: ;:l'wju'l'ýttl <.>
<br> ff./Ea 09.'"/.ji._,_ „,“.f (4 2022 ýýzmwg,<.> _ __ _23-5 <.>
<br> \ r“chr—est: Krdle „„.<.>.—=- '- Jiřího Z Poděbrad ||
88221 Návrh OOP - dočasný zákaz zastavení - nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Cheb - ZDCH
1
<br>
Městský úřad Cheb
Odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 114 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br>
<br> Č.j: MUCH 88221/2022 Cheb 08.09.2022
Sp.Zn.: KSÚ 7348/2022
Sk.Zn.: 280.4 S/5
Počet listů/příloh: 1/1
Vyřizuje: Petra Krausová/354 440 114
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
<br> k uplatnění připomínek nebo námitek
<br>
Dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,příslušný správní orgán ve věcech provozu na pozemních
komunikacích dle ustanovení § 124 odst.6 a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),a zároveň příslušný silniční správní úřad dle ustanovení § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb.<,>
o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),na základě
návrhu příspěvkové organizace Západočeské divadlo v Chebu,příspěvková organizace,IČ: 000 78 042,Divadelní
náměstí 556/10,350 02 Cheb,podaného dne 02.09.2022 na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie ČR,kterým je Krajské ředitelství policie
Karlovarského kraje,územní odbor vnější služby Cheb,Dopravní inspektorát,Valdštejnova 2,350 15 Cheb,č.j.: KRPK-
75376/ČJ-2022-190206,ze dne 07.09.2022,v návaznosti na ustanovení § 19a zákona o pozemních komunikacích a
ustanovení §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
připravil tento návrh opatření obecné povahy pro:
<br> dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na místní komunikaci III.třídy C147 umístěné na p.p.č.2273/86,k.ú <.>
Cheb,obec Cheb (nám.Krále Jiřího z Poděbrad) – od objektu na st.p.č.86 po objekt na st.p.č.48/1 – dle přiložené
gr...

Načteno

edesky.cz/d/5641978

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz