« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 88003/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCH 88003/2022_příloha
Zemní práce v ulici Májová
<br> „3:2sz LV '
<br> - část parkoviště,kde budou prováděny zemní práce bude opatřena zábranami [:“/'C'“,W.:,š/fw
<br> - překop komunikace bude opatřen pojezdovým plechem a pochozími lávkami MÉs'řsxÝ ÚŘAD CHEB - budou osazeny dočasne dopravni značky Nema/7031110201411 a Prace na sz/mcv GMW ).1-2- 9? iai; % <.>,u *! mqálcwm
<br> ' \PĚÉ Š' m.<.> _._ _ “ k 4% 2233 292-2.“% " „ W W— a0--'v-9taštga-x+as.a&- 769234 ').__.Ě___„?_'_3£ x :.<.> :— Q&Q <.>
<br> &
<br> _? t—
<br> M57
<br> / „
<br> W W FW lng.XXXXXX XXXXXXXXX Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> m.Karlovarský ano Cheb lel.XXX 400 321 mm TEREA Cheb s.r.o <.>,Májová 588/33,350 02 Cheb lax 354 431 451
<br> m PŘÍPOJKA CZT KOMENSKÉHO 2276/4,CHEB
<br> st.p.č.7358 k.ú.Cheb (650919) 03/2022 DSP
<br> 0.2.1 - PŘlVODNl VEDENl mcnmcxé JNFRASTRUKTURY 21PM233
<br> VW“ Aldwn' Ičlslo PŘÍPOJKA CZT - DOPRAVNÍ SITUACE.0.2.1.03
MUCH 88003/2022 - TEREA Cheb_teplovodní přípojka Komenského 4
1
<br>
Městský úřad Cheb
odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 521 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br> Č.j: MUCH 88003/2022 Cheb 07.09.2022
Sp.Zn.: KSÚ 7461/2022
Sk.Zn.: 280.4/S5
Počet listů/příloh: 2/1
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
smidova@cheb.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu
na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6) a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu společnosti TEREA Cheb s.r.o <.>,IČ: 635 07 871,Májová 588/33 <,>
350 02 Cheb,na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: na místní komunikaci IV.třídy D290
umístěné na p.p.č.3273,k.ú.Cheb,obec Cheb; a na účelové komunikaci umístěné na p.p.č.3319/1,k.ú.Cheb <,>
obec Cheb,po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,dopravního inspektorátu PČR Krajského
ředitelství policie Karlovarského kraje ze dne 05.09.2022 pod č.j.: KRPK-40744/ČJ-2022-190206,v návaznosti
na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto opatření obecné povahy,kterým
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na místní komunikaci IV.třídy D290 umístěné na p.p.č.3273,k.ú.Cheb,obec Cheb;
a na účelové komunikaci umístěné na p.p.č.3319/1,k.ú.Cheb,obec Cheb <,>
v rozsahu: dle grafického návrhu tvořícího přílohu tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení a umístění dopravního značení: Přenosné dopravní značky budou provedeny jako retroreflexní,upevněny
spodním okrajem ve výšce min...

Načteno

edesky.cz/d/5641976

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz