« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR
7
<br> I
o době a místě konání voleb
<br> do Zastupitelstva města Brna,Zastupitelstva městské ěásti Brno-Bohunice
a do Senátu Parlamentu české republiky
<br> podle $ 29 zákona č;.49112001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně něktených zákonů,ve znění
pozdějších předpisů a podle $ 15 zákona č,<.> 247t1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu ěeské republiky a o změně
<br> a doplnění něktených dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> 'l.Volby do Zastupitelstva města Brna,Zastupitelstva městské části Brno-Bohunice a do Senátu Parlamentu České republiky se
uskuteční
<br> v pátek dne 23.záři 2022 odí4.oo hodin do 22.oohodin
a v sobotu dne 24.záři 2022 od 8.oo hodin do í4.oo hodin <.>
<br> 2.Místem konáni voleb
<br> ve volebním okrsku ě.{ooí je volební místnost V: Útuč oloutrá 3
pro Voliče' kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice,ulice:
<br> Dlouhá,Uzbecká
<br> ve volebním okrsku č.{ oo2 je volebnÍ mÍstnost v: ZŠ Arménská 2't
pro VoliČe,kteříjsou přihlášeni k trvalému pobytu V MČ Brno-Bohunice,ulice:
<br> Ukrajinská
<br> ve volebním okrsku č.íoo3 je volební místnostu ZŠ Arménská21
pro Voliče,kteříjsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice,ulice:
<br> Arménská,Běloruská
<br> ve votebním okrsku č.'l oo4 je volební místnost v: ZŠ Arménská 2í
pro Voliče,kteříjsou přihlášeni k trvalému pobytu V MČ Brno-Bohunice,ulice:
<br> Gruzínská,MoIdavská
<br> ve volebním okrsku ě.í 0o5 je vo|ební místnost v: ZŠ Arménská 2í
pro voliče,kteříjsou přihlášeni k trvalému pobytu V MČ Brno-Bohunice,ulice:
<br> Lány' Spodni 2-12,Trat'ová 3,6,8 <,>
Bohunice ě.ev.v jiŽní části MG (oblast u potoka Leskavy)
<br> ve votebním okrsku č.íoo6 je volební mÍstnostv: ZŠ Arménská21
pro Vo|iče,kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v MČ Brno-Bohunice,ulice:
<br> Rolnická,Spodní 14_18
<br> ve volebním okrsku ě.í 0o7 je volební místnost v: ZŠ Arménská 2í
pro Voliče,kteříjsou přih|ášeni k trvalému pobytu V MČ Brno-Bohunice,ulice:
Amerlingova,Bohuňova,HaveIkova,Sobolo...

Načteno

edesky.cz/d/5641278


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz