« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 87196/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MUCH 87196/2022_příloha
Fr.Lázně,(CH),Žírovická p.č.174/10,kNN NÁHLED
<br> ' ř *“ ŽÍROVICE f _,Num * 5 ' 'm :'mM mw *" 4— „„ s;.-
<br> * cia- 31—.; '— = Mfýnsk) vrch :X
<br> 41.<.> „ 475 ".- ALIÍ 4 <.>
<br>.<.> -.<.> -.<.> <.>,4--
<br> __ “*.č— _.FN- " r:_._\ --_.<.>.-n— __ __ ';.<.>.<.>." |.<.> “rfi'lři <.>
<br> nil/'
<br> rvl' ___M _.W!.'-= r.:.—.' <.>
<br> Fr.Lázně,(CH),Žírovická p.č.174/10,kNN DIO A3
<br> _ Trasa výkopu
<br> vlv <,>
<br> _ Pricny překop
<br> N
<br> %
<br> 44.01.%ZL
<br> '-.-,;- ZV.“
<br> zima—nku 'i'-
<br> ;azov <.>,u; 25% lži—202.2 \ 400%
<br> lh ( *
<br> Podélný výkop a příčný překop komunikace za úplné uzavírky komunikace příčná uzávěra zábranou.<.> minimálně 3 výstražná světla typu 1
<br> _ příčné a podélné uzávěry dle
<br> * hloubky výkupu zábranou nebo
<br> ' ' ' zábradlím průchod chodců nebude omezen
<br> Po ukončení denních prací se k zprůjezdněni komunikace použijí přejezdové plechy
<br> Provádějicí firma bude obyvatele
<br> 1 “ dotčených objektů o uzavírce informovat 7 dní předem
MUCH 87196/2022 - ELEKTRO EURON_ZU MK v Horních Lomanech_Žírovická
1
<br>
Městský úřad Cheb
odbor stavební a životního prostředí
nám.Krále Jiřího z Poděbrad 14,350 20 Cheb
telefon: 354 440 521 Č.ú.: KB Cheb 19-528331/0100
<br> Č.j: MUCH 87196/2022 Cheb 05.09.2022
Sp.Zn.: KSÚ 7359/2022
Sk.Zn.: 280.4/S5
Počet listů/příloh: 2/1
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
smidova@cheb.cz
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Cheb,odbor stavební a životního prostředí,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu
na pozemních komunikacích podle § 124 odst.6) a ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě podnětu společnosti ELEKTRO EURON spol.s r.o <.>,IČ: 491 92 876 <,>
Zelená 1844/6,350 02 Cheb,na stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci III.třídy 43c umístěné
na p.p.č.750/1,k.ú.Horní Lomany,obec Františkovy Lázně (ul.Žírovická),po předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu Policie ČR,dopravního inspektorátu PČR Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje ze dne
11.04.2022 pod č.j.: KRPK-26237/ČJ-2022-190206,v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu
a §§ části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává toto
opatření obecné povahy,kterým
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br> na místní komunikaci III.třídy 43c umístěné na p.p.č.750/1,k.ú.Horní Lomany,obec Františkovy Lázně (ul.Žírovická) <,>
v rozsahu: dle návrhu tvořícího grafickou přílohu tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení a umístění dopravního značení: Přenosné dopravní značky budou provedeny jako retroreflexní,upevněny
spodním okrajem ve výšce min.0,60 m (u zábran Z 2 min.0,90 m) nad úrovní vozovky na červenobíle pruhovaném
podpěrném hlin...

Načteno

edesky.cz/d/5640162

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz