« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Opatření obecné povahy - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 6109/22Vratimov v souvislosti s akcí: „Oprava žel. přejezdu P7398 ve Vratimově na MK ul. U Trati, ul. Sumínova".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1221.pdf
Magistrát města ostravy
odbor vnitřních věcí
<br> Magistrát města Ostravy
Odbor dopravy
<br> Vaše značka:
Ze dne:
Č.j.:
Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Datum:
<br> 2.g.2O22
<br> SMO/585973/22/OD/Šev
S-SMO/577704/22/OD
<br> Ing.Ševčák
+420 599 44 2031
+420 599 44 2034
vsevcak@ostrava.cz
<br> 6.9.2022
v i i v
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu
<br> Opatření obecné povahy
<br> písemnost ev.Č.:
<br> Vyvěšena dne
<br> sňata dne
<br> A2z4
~ ~ ~ 7 - 9- ~.!~?4
<br> za správnost
Bc.Jana Zbránkov <,>
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> podle § § 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a podle
<br> § 77,zákona č.3 61 /2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů (dále v textu „dopravní zákon")
<br> Stanovení dopravního značení (dočasného) č.6109/22Nratimov
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle § 124 odstavce 6 zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších
<br> předpisů věcně příslušný a podle § 1 zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a ust <.>
<br> § 12 vyhlášky Č.346/2020 Sb <.>,o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností,území obvodů hlavního
<br> města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu,místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností
<br> stanoví pro silnice II.- III.tř.a pro místní komunikace I.-IV.tř.ve svém správním obvodu ve smyslu § 77,zákona
<br> Č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,přechodnou úpravu silničního provozu v souvislosti s akcí:
<br> „Oprava žel.přejezdu P7398 ve Vratimově na MK ul <.>
U Trati,ul.Sumínova" <.>
Podmínky stanovení:
<br> 1.Stanovení pro místní komunikace bude provedeno podle přílohy ověřené Policií ČR MR DI Ostrava pod
<br> č.j.KRPT-206492/CJ-2022-070706-LP,ze dne 29.8.2022 <.>
<br> 2.Po uplynutí doby stanovené v bodě č.6 tohoto příkazu bude dopravní značení a zařízení včetně změn v této
<br> souvislosti vyvolaných uvedeno do původního stavu <.>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/5640148

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz