« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ, pozemek p. č. 6/1, k. ú. Neratov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Neratov_oznameni_o_ukonceni_aktualizace_BPEJ.pdf [0,42 MB]
<.> STÁTNÍ
<br> pgzgmmw STATNI POZEMKOVY URAD ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774 _ Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Pardubice
<br> Boženy Němcové 231,Zelené Předměstí,530 02 Pardubice
<br> Váš dopis zn.: Ze dne: Dle rozdělovníku Naše značka: SPU 324002/2022/Bra Spisová značka: SP5652/2022-544201
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXXX Tel.: XXXXXXXXX
<br> ID DS: zXXperX
<br> E—mail: I.Bratova©spucr.cz Datum: 5.9.2022
<br> SPU 32400212022/Bra
<br> lilllllillllllllllllillillli lili llll
<br> 0 Z N Á M E N | 000869013444
<br> lili
<br> o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek
<br> Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,Pobočka Pardubice,jako správní orgán věcně a místně příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,oStátním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.% 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“),v souladu s ust.© 6 odst.3 vyhlášky č.227/2018 Sb <.>,kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně
<br> ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje,že
<br> dnem 30.6.2022 byla ukončena aktualizace BPEJ na pozemku p.č.6/1 v katastrálním území Neratov <.>
<br> Ke dni 30.6.2022je vyhlášena platnost nových map BPEJ na pozemku p.č.6/1 v katastrálním území Neratov a žádá tímto obecní úřad v Neratově o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj Pobočky Pardubice a Obecního úřadu Neratov <.>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXX vedoucí Pobočky Pardubice Státní pozemkový úřad
<br> Vyvěšeno dne: 7.9.2022
<br> Sejmuto dne: 22.9.2022
<...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz