« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v ul. Komenského v k. ú. Zdice - 58120/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

58120.pdf (2.86 MB)
(li Beroun
<br> Město Beroun
Městský úřad
Odbor dopravy a správních agend
<br> Datum: Číslo jednací: Spisová značka:
06.09.2022 MBE/58120/2022/DOPR- 00059/2022/DOPR/104
<br> OIM
<br> Vyřizuje / telefon:
Ing.Monika Olexová/
311654333
<br> E-mail:
doprava29@muberoun.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
silničním provozu"),na základě žádosti od Petra Rady,Loděnice 312,267 12 Loděnice,IČ; 02551233
ze dne 01.09.2022 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského
ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.:
KRPS-216608-2/ČJ-2022-010206 <.>
<br> stanovuje
<br> podle § 77 odst.1 pism.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy
podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád")
<br> PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> z důvodu obnovy veřejného osvětlení v úseku Zdice po sportovní halu u silnice č.11/605,úl <.>
Komenského a s touto stavbou spojených dopravních opatření na silnici č.11/605 v k.ú.Zdice - v
úseku dle grafického vyobrazení (str.4 - 6) <.>
<br> Dopravní značení bude upraveno dle předloženého a schváleného dopravně inženýrského opatření
- schéma vyobrazení DtO je součástí tohoto stanovení (str.4 -6) a v souladu s TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích <.>
<br> Komunikace: silnice č.11/605,úl.Komenského v k.ú.Zdice
<br> Termín: od 12.09.2022 do 30.11.2022 (přesný termín provedení přechodné úpravy bude v souladu
s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky silnice vydaného
příslušný...

Načteno

edesky.cz/d/5636762

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz