« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/22 v k. ú. Katovice. č. 738/2022 vyvěšeno dne: 06.09.2022 Datum sejmutí: 22.09.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO
Dapmvně inženýrské opalřenf
<br>.dopmvní značení - nwm Haná s.www.linnu
<br> na m bun mamm- m m
<br> ““": Systém elektronického mýta v ČR trasa |l22 konlmlnl bad IZZU'I
<br> Příloha: DID
<br> _! pracovní
<br> navržené dopravní značení pracovní prostor
<br> pokládka NN kabelu (výkop mimo komunikaci)
<br> pokládka NN kabelu (podvrt)
<br> Po 'mka: Delka úseku řízeného SSZ bude přl I'žně 60 m.Při provádění montáže svodidel bude tento úsek prodloužen na cca 140 m.Šířka jízdního uhu XXXX XXX.X,X m.Trvalé dopravní značení,které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu,bude zneplatněno.a? M P“ rt' bdk ' /22' ' ' 15'.' E.“' < "*“ * r| montaZ| polopo alu,u e omunlkacel uplne uzavrena na cca mm za aastenceĚ <.>,“ W unit; - Jihu u.<.> E\
<br> por.XXXXXXXX XXXXX X.XXXXXX-XXXX odbůr dopravy & SÍIHÍU Dopravní z račí—: WC
<br> Dúvocla ;pmvnusl mnm C
<br> ©) dopravnllnačenl
<br> Slavna <.>
<br> Dopravně inženýrské opatření
<br> Syslém eleklron kého mýta v ČR
VV
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br>
Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích,jako věcně
a místně příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) <,>
obdržel dne 31.08.2022 žádost od navrhovatele:
<br> TEPLOTECHNA Ostrava a.s <.>,IČO: 45193771,Šenovská 101/543,716 12 Ostrava – Slezská Ostrava <,>
kterého na základě plné moci zastupuje XXX XXXXXXXX – JANEV,IČO: XXXXXXXXX,Planá XX,XXX 01
České Budějovice (dále jen „žadatel“)
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu
s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,právní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“),na základě stanoviska
Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje - dopravního inspektorátu Strakonice
č.j.: KRPC-115098-2/ČJ-2022-020706 ze dne 18.08.2022 a dále v souladu s § 77 odst.1,2 a 5 zákona o provozu
na pozemních komunikacích
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici č.I/22 v k.ú.Katovice,okres Strakonice
dle situace dopravně inženýrského opatření,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné
povahy,z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu výstavby mýtné
brány na silnici č.I/22 <.>
<br>
Termín: 19.09.2022 – 21.10.2022
<br>
Podmínky:
1.Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu dopravně inženýrského
<br> opatření,který je nedílnou přílohou toho...

Načteno

edesky.cz/d/5636273

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz