« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/24 a I/34 na trase Lomnice nad Lužnicí - Třeboň - Mláka. č. 737/2022 vyvěšeno dne: 06.09.2022 Datum sejmutí: 22.09.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO
'
<br> '" UZAVÍHKA SIL."1143 \ * A OBJIZpNÁ TRASA
<br> Jemciaa s:.* <.>
<br> Ne;/ose
<br> nad Nezarkož%
<br> Lužnice
<br> Střibřec %
<br> Název akce: Modernizace silnice ll/1 48,80 105 km 21 „420 - 23,620 Termín; 229_2022 - 5.10.2022 Schválil:
<br> CJR Zpracoval: Pau máma % \
<br> ona-mann " v ; Žadatel: Policie en: *;
<br> SWBESKYmMsmra
<br> 'závod Dopravní stavby JIH ;"— AMSmdovWPOBOXSE _ ;._' "7
<br> \Ium [im.-.:
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD- JIHOČ KÝ KRA “Třeboň Odber dopravy a siiničnnho
<br> Dopra čení schváieno Juice ČJ!.121.qu l/ďff—Ú/Áazjf <.>
<br> __; dne ",„ilši-O) Ž;.K'ŽÁZZZ'ÁŽ-
<br> Lomnice nad Lužnicn
<br> Jx.„-—- „„
<br> 0 100 200 300 _ m
<br> M.A.-\ -.<.>
<br> Název akce: Modernizace silnice 11/148,50 105 km 21.420 - 23,620 Schválil: '
<br> DETAIL UZAVÍRKY ! sil.XXX J
<br> Termín: XX.X.XXXX - 5.10.2022
<br> _ _.— : ČJ.Zpracoval: Farnam *BFK “%
<br> mmwm
<br> '
<br> Žadatel: Pollcle ČR; <,>
<br> mvwawuo BZ
<br> SWIETELSKV stavebni n.m.odštěpn' závod Dopravní stavby JIH oblast T bar
<br> Areál Sm slov,P.o.Box 35 002 T “" [] g “08" 2022
<br> I : 480 35 599 tak: XXXXXXX XXXXXXXXXX +XXX XXX XXX XXX den"“
<br> maidau “*
<br> [$“/\er
<br> erN
<br> “35659 '“ng
<br> Fr.Socmm J,<.>.<.> X
<br> d Skoiní
<br> !
<br> L
<br> % _! KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství Dopravní značení schváleno (1)
<br>.<.> f 4 Ze dne.<.>.<.>.:.<.>.<.> -.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> “
<br> Zgatecká
<br> gamut—saké
<br> 1-1—— “*=—„—
<br> vosedlyu\ nad Nežárkou
<br> na © IV148 Schéma CI5
<br> standardni pracovní místo <.>
<br> pcvěmnýml pracovniky
<br> DETAIL pracovního místa
<br> A „.FO POLOVINÁCH m: _ ©.JÍZDNÍHO FÁSU
<br> 3—
<br> '\\\* “\
<br> 00! &
<br> IHI
<br> | '
<br> \\_\f __ \\\ <.>
<br> GL'Z 'W
<br> \\V í;-
<br> „;
<br>.T
<br> 'l-řš'
<br> XXX v Zulonl vozovky na leden mam
<br> | pruh.Řlxcni provnxu * '; pri frézováni vozovky
<br> umlsrĚno ZRCADLOVĚ
<br> Mísův vrch
<br> 1/34
<br> i—/
<br> ' I v
<br> KRAJSKY URAD- JlHOČESKÝ KRAJ Odbor dopravy a silnič...
VV
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz DIČ: CZ70890650
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I.třídy
<br>
Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně příslušný správní
<br> orgán podle § 77 odst.1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),po předchozím písemném
<br> vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie JčK,dopravního inspektorátu Jindřichův Hradec
č.j.KRPC-111530-1/ČJ-2022-020306 ze dne 9.8.2022
<br>
<br> STANOVUJE
<br>
žadateli:
SWIETELSKY stavební s.r.o <.>,odštěpný závod Dopravní stavby JIH,oblast Tábor <,>
<br> areál Smyslov,P.O.BOX 38,390 02 Tábor,IČ: 48035599 <,>
<br>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích I/24 a I/34
<br> na trase Lomnice nad Lužnicí – Třeboň – Mláka při úplné uzavírce silnice II/148 v úseku Mláka –
Novosedly nad Nežárkou z důvodu provedení stavby „Modernizace silnice II/148,SO 105“,a to na dobu trvání
<br> této úplné uzavírky (2 až 3 týdny v období září – říjen 2022),o jejímž povolení rozhodne odbor dopravy
MěÚ Třeboň,za těchto podmínek:
<br> 1/ Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého návrhu dopravně inženýrského
<br> opatření,který je nedílnou přílohou tohoto stanovení <.>
2/ Dopravní značení bude osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se
<br> provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
3/ Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí být umístěny tak <,>
<br> aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu,pro které jsou určeny,a to v souladu
...

Načteno

edesky.cz/d/5636272

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz