« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 ulice Pražská v Českých Budějovicích. č. 734/2022 vyvěšeno dne: 06.09.2022 Datum sejmutí: 22.09.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO
N c m ;)n ic k ii 2 7 6 5 /1 ^ :1,4 ( i| n il H I ( e s l j B u tJ IjiH T te ’ k.u.C epke B uqiejovice 3 20 -07-TO P O L IC IF.ftE S K ^ ( ? E P U B L ( K Y \ K R A J S K t ’tE D IT S L S T V L E O U C IE J IH O ft" O i< ^ /# > \J ? ^ ’**« £.^ Ig 4 u z F M N ! o o M w tjiiii G U D B O V IC ? D O P R A > -’N f )f!3 P P K T 0 n A r " P O b l’JV rsji/p i-i:h i-|A U t\> v r|=C >/»K 0’ d 5 0 0 J -l S ^ S L E G E N D A E L.V E D E N I I s ] p r o je k to /a n i k a k M v e d e m ’ N H p r o j^ m n i p o J Is tM 0 k s td t’o jld kabaO ti vedau’ W.’ s t ( i/ a ] lc l p o jls tk w i s k fin i a 0 e L E G E N D A IN Z E N Y R S K Y C H S IT I s d ila /o c i v e d e n i C E T IH v o d o /o d k a n a llz a c e s t& /a jlc l H J L p ly m o d s d ilo /a c i v e d e n i T - U o b lle k a b e l V O D P U C B iT o k in k o b e l D P U C B tr o le je D P U C B K R A J S K Y U f t A D - J I H O C E S K Y K R A J O d b o r dopra/y a silniC niho hospodafstvi D o p r^ n /^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e ^ ^ (3 ) Ze dne.^.:.<.> ^.f.<.> 9^.z’^.<.>._.^Jjht^^^ Z A K R E S Y S T A V A jic iC H IN Z.S ili J S O U V P L A N K U Z A K R E S L E N Y P O U Z E IN F O R M A T IV N E Z V Y J A D R E N I V L A S T N IK U A S P R A V C U S IT i.B E Z J E J IC H P R E S N E H O V Y T Y C E N i N E L Z E Z A H A J IT V Y K O P O V E P R A C E.P roudovS so u sta va : V N - 3-50H 2,2 2 0 0 0 V N N - 3 P E N -5 0 H 2,2 3 0 /4 0 0 V O chrana pred neb«zpecnym dotykem nezivych c is t!: V N - zem nenim - IT N N - autom atithym o d p o je n im o d zdroje T N -C V yp ra co va l: M isto K tavby : R adim ^ fB,P ra is k i tf Zodp.p re jd tta n t : In ;.J o s tf ^ ’" ||y K raj! Jih iK ’tsky In v f sto r : E G D,a s N S zev sta vb y ; C B,P r a z s k a t r,K 6 4 / 2 - k a b e l N N C islo sta vb y : 1030066567 N S zev sta vb y ; C B,P r a z s k a t r,K 6 4 / 2 - k a b e l N N N azev so u b o ru : tisk.dgn - N S zev sta vb y ; C B,P r a z s k a t r,K 6 4 / 2 - k a b e l N N D atum : 05/2022 N S zev sta vb y ; C B,P r a z s k a t ...
VV
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Krajský úřad Jihočeského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích,jako věcně
<br> a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále „zákon o silničním provozu“),v platném znění
<br> a podle § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,v souladu s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní
řád,v platném znění (dále jen správní řád)
<br>
<br> stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci
<br> žadateli:
<br>
společnosti SETERM CB a.s <.>,se sídlem Nemanická 2765/16a,České Budějovice na silnici I/3
ulice Pražská v Českých Budějovicích z provádění pokládky kabelu NN (výkop mimo silniční
<br> pozemek)
<br>
v termínu: od 19.9.2022 – do 30.9.2022
<br>
<br> Při umístění přechodné úpravy provozu musí být splněny tyto podmínky:
<br> 1.Umístění značek na silnici I.třídy je stanoveno dle předloženého návrhu DIO.Návrh DIO je nedílnou
<br> součástí tohoto stanovení <.>
2.Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou před zahájením prací v souladu se zákonem č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o silničním provozu a vyhl.č.294/2015 Sb.Přenosné svislé dopravní značení bude
umístěno na červenobílé pruhované sloupky a musí být zabezpečeno proti pootočení.Spodní hrana
<br> dopravní značky musí být ve výšce min.60 cm nad vozovkou,její nejbližší hrana musí být umístěna
<br> min.50 cm od zpevněného kraje komunikace a XXX.XXX cm <.>
X.Pracovníci zhotovitele dopravního značení musí být řádně proškolení,poučení a označení dle platné
<...

Načteno

edesky.cz/d/5636270

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz