« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v ul. Zvonařova, Beroun-Město - 58670/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

58670.pdf (2.18 MB)
i jí Beroun
<br> Městský úřad Beroun
Odbor dopravy a správních agend
<br> Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon:
05.09.2022 MBE/58670/2022/DOPR- 00797/2022/DOPR/3 Ing.Daniel Jaroš/
<br> JaD
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> E-mail:
doprava5@muberoun.cz
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti
fyzické osoby - XXXXX XXXX,Zvonařova XXX,XXX Ol Beroun-Město a po písemném vyjádření příslušného orgánu
policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního
inspektorátu,pod č.j.: KRPS-212961-2/ČJ-2022-010206 ze dne 26.08.2022
<br> stánovuj e
<br> podle § 77 odst.l písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle §
171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
<br> PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNUÍACICH
<br> z důvodu „Opravy fasády rodinného domu,Zvonařova č.p.428,Beroun" - umístění lešení na chodníku podél
domu Zvonařova č.p.428,Beroun-Město <.>
Dopravní značení bude upraveno dle předloženého a schváleného dopravně inženýrského opatření (DIO),které
je součástí tohoto stanovení (viz.str.3) a v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích <.>
<br> Komunikace: místní komunikace v obci Beroun-Město,úl.Zvonařova - lešení na chodníku
<br> Termín: Od 12.09.2022 do 01.11.2022 (termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným
rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky komunikace)
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy:
l.Provedení a umístění přechodného dopravního značení musí být v souladu s vy hl.č.294...

Načteno

edesky.cz/d/5635360

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz