« Najít podobné dokumenty

Městys Maršovice - Protokol o zkoušce č. 2022/2733 - vodovod Maršovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Maršovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Protokol o zkoušce č. 2022/2733 - vodovod Maršovice
Vodohospod6[sk6 inZenfrsk6 sluZby,a.s <.>
ZkuSebni laboratoi i.1213 akreditovani iIA podte isN nn ISo/IEC 17025:2018
<br> Laborato[ VIS,KIiZov| 47,150 00 praha 5 #4 <.>
Telefon: 2 5 I 5 5 6 4 59 F ax: 2 57 1 8245 8 E-mai I : labor@vis-praha.cz L 1213
<br> Misto odbdru:a
<br> Zakaznik: MdstysMarSovice
Mar5ovice
25755 Mr
<br> Protokol o zkou5ce i.202212733
Stiedodeskli kraj,Mar5ovice,mistni [iad,kuchyiika,ciiez
<br> Odbdr provedl:' VIS p.Tausch
Piijem provedl: Jelinkovii Romana
Klasifikace vzorku:o voda - pitnd,veiejn6 zrlsobovfnf
<br> Datum piijmu: 29.08.2022
Datum odbdru:u 29.0g.2022 07:55 - 2g.08.2022 08:20
<br> Datum zah6jeni analyz: 29.08.2022
<br> Datumdokondeni: 02.09.2022
<br> ct,<.> ?K/,u.z.z-ilffiffi,<,> 'Z)'
list0 pfiloh/rliloir l,<.>,lk(k.<.>
<br> * teplota vody
* volnj chlor
chut'
<br> pach
<br> barva
<br> konduktivita
pH
<br> zlkal
CHSK Mn
amonnd ionty
dusidnany
<br> dusitany
<br> mangan AAS-F
Lelezo
<br> Escherichia coli
koliformni bakterie
podty kolonii pii 36.C
<br> podty kolonii pii22"C
2ivd organismy (mikroskop.obraz)
podet organismri (mikroskop.obraz)
<br> abioseston (rnikroskop.obraz)
<br> teplota vzorku pii mdieni konduktivity 25,0"C
teplota vzorku pii mdieni pH 24,4"C
Kvalitativni vlisledek ke zkouSce abiosestonu:
Miner6lni aLelezite d6stice velikosti do 20 pm <.>
<br> Legenda:
<br> 20,8 "c
0,27 nrg/l
<br> piijateln6
piijatelni
<br> 16 mg/l Pt
42 tnS/nr
<br> 8,5
<br> 1,9 z.F(tt)
1,0 rng/l
<br> 0,080 mg/l
52 mg/l
<br> 0,018 mg/l
0,010 ng/l
<br> 0,I9 mg/l
0 KTJ/I00 nrl
0 KTJ/I00 ml
0 KT.Tnrl
0 rr.lzrnl
0 jedinci/ml
<br> 0 ledinci/nrl
l%
<br> 0,3 (MH)
<br> 20 (MH)
<br> l2s (MH)
<br> 9,5 (MH)
<br> 5 (lvIH)
<br> 3 (MH)
<br> 0,5 (MH)
<br> 50 (NMH)
<br> 0,5 (NMH)
<br> 0,05 (MH)
<br> 0,2 (MH)
<br> 0 (NMH)
<br> 0 (MH)
<br> 40 (MH)
<br> 200 (MH)
<br> 0 (MH)
<br> 50 (MH)
<br> 5 (l\4H)
<br> +10yo
<br> +10yo
<br> +5Yo
<br> +3 Yo
<br> * l0 o/o
<br> +7 yo
<br> +10Vo
<br> +10y"
<br> +10yo
<br> +15yo
<br> +7 yo
<br> +soP 49 ( eSN ZS Z:+Z;
<br> +soP 52 (eSN rS...

Načteno

edesky.cz/d/5633561

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Maršovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz