« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Umístění stavby - základní a mateřská škola VIA BEROUN, ul. Na Dražkách, Beroun - MBE/43581/2022/VÝST

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

43581.pdf (6.14 MB)
".BerounDIL.<.>.-“.<.> -L'OII\.IIL'.<.> k'0IIÍIIISÍODI“.<.> -L.<.>.!
<br> Městský úřad Beroun
<br> Odbor výstavby
<br> Č.j.: MBE/43581/2022NYST-Pv V Berouně dne 1.9.2022 Spis.zn.: 31362/2022NYST Vyřizuje: XXX XXXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: vystX©muberoun.cz
<br> Žadatel: Český spořínek s.r.o <.>,IČO 04359411,Hrnčířská 642,266 01 Beroun
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad Beroun,odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle 5 84 až 90 stavebního zákona žádost ovydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 9.5.2022 podala společnost
<br> Český spořínek s.r.o <.>,IČO 04359411,Hrnčířská 642,266 01 Beroun,kterou zastupuje XXXXX XXXXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Běchorská 2229/15,193 00 Praha
<br> (dálejen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> |.Vydává podle 5 79 a 92 stavebního zákona a 5 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> rozhodnutí o umístění stavby základní a mateřská škola VIA BEROUN,ul.Na Dražkách,Beroun
<br> (dále jen "stavba") na pozemku: na pozemku st.p.2417,2621,parc.č.891/7,891/8,895/3,895/7,899/2,899/5,900/3,900/7,900/17,900/18,900/19,1162/1,1162/3,1170/1,2249/1,2249/2,2249/4,2251/2,2251/8,2258/1,2311/40,2311/41,2391/2,2392/2,6647,6792/5,6792/6,6796,6797,6800,6801,6991/1,6991/2,6992,6994/1,6994/2,7027 v katastrálním území Beroun <.>
<br> Druh a účel umisťovaně stavby:
<br> - SO 01 - Příprava území- přeložky a řady inženýrských sítí
<br> - SO 01.01 - Veřejný řad - kanalizace splašková
<br> - SO 01.02 - Veřejný řad - kanalizace dešťová
<br> - SO 01.03 — Veřejný řad - vodovod
<br> - SO 01.04 - Veřejný řad - STL plynovod
<br> - SO 01.05 - Veřejný řad - VN kabely „=* - SO 01.06 - Veřejný řad - NN kabely
<br> - SO 01.07 - Veřejný řad ...

Načteno

edesky.cz/d/5629088

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz