« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Záměr města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr z 01.09.2022.pdf
Město Cheb
<br> odbor majetkoprávní Městského úřadu Cheb
<br> náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
<br> tel.354 440 129,354 440 187
<br> Č.j.MUCH/85 953/2022-MaP V Chebu dne 01.09.2022
<br>
<br> Z Á M Ě R
<br> města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci
<br> zveřejněn podle § 39 odst.1) zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení)
<br>
<br> Město Cheb zveřejňuje ve smyslu ustanovení §39 odst.1) zákona číslo 128/2000 Sb.o obcích
<br> (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,po projednání na poradě vedoucího odboru
<br> majetkoprávního Městského úřadu Cheb dne 01.09.2022 a schválení materiálů číslo V XXX
<br> XXXXX/XXXX a dále v souladu se „Směrnicí č.19/2013,kterou se stanoví sazby za pronájem
<br> pozemků v majetku města Cheb“,schválenou usnesením Rady města Chebu č.RM
<br> 337/13/2013 ze dne 11.07.2013,ve znění pozdějších změn a dodatků (dále jen „sazebník“) a na
<br> základě zjištěných skutečností a podaných žádostí záměr na pronájem a propachtování
<br> hmotných nemovitých věcí – pozemků ve vlastnictví města Chebu:
<br> za účelem narovnání majetkoprávních vztahů:
<br>
1.pozemku parcelní číslo 2188/5 – zahrada o celkové výměře 1 467 m2 a pozemek parcelní
číslo 2188/18 – zahrada o celkové výměře 79 m2,vše v k.ú.Cheb,označených v plánku
<br> – viz příloha č.1,na dobu neurčitou,s tříměsíční výpovědní dobou,za účelem užívání
<br> jako zahrada,za výši nájemného dle platného sazebníku,z důvodu podání žádosti
<br> stávajícím uživatelem a zájemcem o pronájem užívaného pozemku;
<br>
2.pozemku o velikosti 40 m2 situovaného na části pozemku parcelní číslo 159/3 – zahrada
o celkové výměře 1 867 m2 a pozemku o velikosti 30 m2 situovaného na části pozemku
<br> parcelní číslo 653/1 – ostatní plocha o celkové výměře 59 231 m2,vše v k.ú.Podhrad <,>
<br> označeného v plánku – viz příloha č.2,na dobu neurčitou,s tříměsíční výpovědní dobou <,>
<br> za účelem užívání jako zahrada,za výši nájemného dle platného sazebníku,z důvodu
<br> podání žádosti...

Načteno

edesky.cz/d/5628413

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz