« Najít podobné dokumenty

Město Cheb - Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Prodejna Lidl ul. 17.listopadu, Cheb" - KÚ KK, č.j. KK/3737/ZZ/22-8; čj. MUCH 82056/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Cheb.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyjádření_KÚKK_Prodejna_Lidl_ul_17_listopadu_Cheb.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
<br> Sídlo: Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary-Dvory,Česká republika,IČO: 70891168,DIČ: CZ70891168 <,>
tel.: +420 354 222 300,http://www.kr-karlovarsky.cz,e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz,datová schránka: siqbxt2
<br> Krajský úřad Karlovarského kraje
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
<br> Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary
KK/3737/ZZ/22-4 Mgr.Benešová / 571 3.8.2022
<br> „Prodejna Lidl ul.17.listopadu,Cheb“ vyjádření Krajského úřadu Karlovarského kraje <,>
odboru životního prostředí a zemědělství podle § 6 odst.8 zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> Ochrana přírody a krajiny (Chochel,DiS./594),Ing.Brachtl/228)
Krajský úřad (jako příslušný orgán ochrany přírody) vyloučil ve svém stanovisku dle § 45i
odst.1 zákona ČNR č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody a krajiny,ve znění pozdějších předpisů
(zákon o ochraně přírody a krajiny) zn.KK/3454/ZZ/22 ze dne 15.6.2022 významný vliv na
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti
(NATURA 2000) <.>
V případě výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů je nutné požádat Krajský úřad
Karlovarského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství o výjimku dle § 56 zákona
o ochraně přírody a krajiny <.>
<br> Ochrana zemědělského půdního fondu (Ing.Suchý/204)
Krajský úřad,jako státní orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“)
příslušný podle § 13 odst.1 písm.b) zákona č.334/1992 Sb <.>,o ochraně ZPF,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznámení prostudoval a sděluje následující <.>
Předmětný záměr se dle informací předložených v rámci oznámení nachází na pozemcích
označené jako ostatní plocha,z čehož vyplývá,že nedochází k dotčení ploch ZPF,které jsou
definovány v § 1 odst.2 zákona.Vzhledem k výše u...
Vyjádření_KK_Prodejna_Lidl_ul_17_listopadu_Cheb.pdf
1.1 KARLOVARSKÝ KRAJ
1.NÁMĚSTEK HEJTMANA KARLOVARSKÉHO KRAJE
<br> Sídlo: Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary-Dvory,Česká republika,IČO: 70891168,DIČ: CZ70891168 <,>
tel.: +420 354 222 300,http://www.kr-karlovarsky.cz,e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz,datová schránka: siqbxt2
<br> Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary
18.7.2022
<br> „Navýšení kapacity zařízení ke sběru,výkupu a využití odpadů v provozovně Cheb“ -
vyjádření podle § 6 odst.8 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br> Předmětem záměru je navýšení kapacity stávající provozovny určené ke sběru,výkupu
a využití odpadů,která je umístěna v Chebu v ulici Vrázova.Předmětem činnosti je příjem
převážně kovových odpadů,jejich úprava drcením,demontáží nebo přetříděním.Provozní doba
se předpokládá denně od 7 do 19 hodin.Maximální kapacita zařízení v ročním celkovém
objemu bude maximálně 25 000 tun <.>
Oznamovatelem je: : PH KOVO - RECYCLING CHEB,s.r.o <.>,Karlova 2472,350 02
Cheb,IČO: 64361357 <.>
<br> Karlovarský kraj,po prostudování předloženého oznámení,se záměrem „Navýšení
kapacity zařízení ke sběru,výkupu a využití odpadů v provozovně Cheb“,tak jak je
navržen,souhlasí a další posuzování záměru dle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí nepožaduje <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX
X.náměstek hejtmana Karlovarského kraje
<br> Krajský úřad Karlovarského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
<br>
2022-08-08T09:19:59+0000
Not specified
Vyjádření_KHS_Prodejna_Lidl_ul_17_listopadu_Cheb.pdf
K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E
KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH
<br> adresa: Závodní 360/94,360 21 Karlovy Vary,tel: 355 328 311,e-mail: sekretariat@khskv.cz,ID: t3jai32
<br>
<br> 1/1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Krajský úřad Karlovarského kraje
Odbor životního prostředí a zem <.>
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
<br>
<br>
<br>
<br>
Zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II „Prodejna Lidl ul.17.listopadu <,>
Cheb“ – oznámení podle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – sdělení
<br> K Vašemu požadavku na vyjádření ve shora uvedené věci ve smyslu § 6 odst.8 zákona
sdělujeme,že Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
(dále jen „KHS KK“) nepovažuje za nutné výše uvedený záměr dále posuzovat podle tohoto
zákona <.>
<br> Skutečnosti uvedené v záměru byly již dříve zhodnoceny na základě žádosti zástupce stavebníka
společnosti Lidl Česká republika v.o.s <.>,Nárožní 1359/11,158 00 Praha 5 (IČO: 261 78 541) <.>
V rámci posouzení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí výše uvedené stavby vydala
KHS KK dne 14.06.2022 souhlasné závazné stanovisko pod č.j.KHSKV 06383/2022/HOK/Gal-10 <.>
<br> Oznamovatelem záměru je společnost Lidl Česká republika v.o.s <.>,Nárožní 1359/11,158 00
Praha 5 (IČO: 261 78 541).Zpracovatelem oznámení je Ing.XXX XXXXXX,Ekoline Skalka XX,XXX XX
Příbram <.>
<br> Výše uvedený záměr řeší novostavbu prodejny Lidl v Chebu,ul.17.listopadu na p.p.č.2498/18 <,>
k.ú.Cheb.Objekt je situován cca 120 m od nejbližší obytné zástavby.Prodejna je navržena jako
jednopodlažní hala,ve které se nachází prodejní plocha,manipulační a skladovací prostor se
zbožím,výkup lahví,technické místnosti a zázemí pro zaměstnance.Stavba je v souladu s platnou
územně plánovací dokumentací; jedná se o plochy SM – plochy sm...
Vyjádření_ČIŽP_Prodejna_Lidl_ul_17_listopadu_Cheb.pdf
Oblastní inspektorát Ústí nad Labem
Výstupní 508/9,400 07 Ústí nad Labem
tel.: 475 246 011
e-mail: public_ul@cizp.cz,http://www.cizp.cz
ID datové schránky: c6vdzus
IČ: 41 69 32 05
<br> Krajský Úřad Karlovarského kraje
Odbor životního prostředí a
zemědělství
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
<br> Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje / tel.: Místo / datum:
KK/3737/ZZ/22-2 ČIŽP/44/2022/6897 Ing.Balounová/ 475 246 027 Ústí nad Labem/ 475 246 027
<br> Vyjádření ČIŽP k oznámení záměru „Prodejna Lidl ul.17.listopadu,Cheb“ podle zákona
č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů – záměr
zařazený v kategorii II
Dne 7.července 2022 obdržel OI ČIŽP Ústí nad Labem (dále jen „ČIŽP“) k vyjádření oznámení výše
uvedeného záměru,zpracované v rozsahu přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů
na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů <.>
Oznamovatelem záměru je Lidl Česká republika,v.o.s <.>,Nárožní 1359,158 00 Praha 13 <,>
IČ: 26178541.Zpracovatelem oznámení je Ing.XXX XXXXXX,autorizovaná XXXXX ke zpracování
dokumentace a posudku,č.j.8207/1475/OIP/03 a č.j.17676/3041/OIP/03,podle zákona č.100/2001
Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí <.>
Předmětem zjišťovacího řízení je vybudování novostavby prodejny Lidl v ul.17.listopadu v Chebu
v prostoru bývalého kláštera Milosrdných sester svatého kříže.Demolice kláštera byla ukončena
v roce 2018.Záměrem je zbudování prodejny se skladovacím,technickým a sociálním zázemím <.>
Součástí stavby je výstavba komunikace,zpevněných ploch a napojení na stávající technickou a
dopravní infrastrukturu <.>
Celková zájmová plocha má výměru 12 947 m2,z toho plocha prodejny zaujímá 2 390 m2 <,>
nezpevněných ploch 4 108 m2 v areálu a 817 m2 v okružní křižovatce,ostatní jsou zpevněné plochy
komunikací a parkovišť <.>
Tento záměr je zařazen do kategorie II.bodu 110 – Výstavba obchodních komplexů a nákupních
středisek s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu (6000 m2) <.>...
Rozhodnutí_ZZŘ_Lidl_Cheb.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
<br> Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary – Dvory,Česká republika,tel.: +420 354 222 300
<br> Sídlo: Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary-Dvory,Česká republika,IČO: 70891168,DIČ: CZ70891168 <,>
tel.: +420 354 222 300,http://www.kr-karlovarsky.cz,e-mail: posta@kr-karlovarsky.cz,datová schránka: siqbxt2
<br> Číslo jednací: KK/3737/ZZ/22-8 Vyřizuje / linka: Mgr.Benešová / 571
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Krajský úřad Karlovarského kraje,odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský
úřad“),jako věcně příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm.a) zákona
č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
a ustanovení § 10 a § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),vydává podle § 7 odst.6 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí tento
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ:
<br> záměr
<br> „Prodejna Lidl ul.17.listopadu,Cheb“
<br> nemá významný vliv na životní prostředí
a nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí <.>
<br> Oznamovatel: Lidl Česká republika,v.o.s <.>,Nárožní 1359/11,158 00 Praha 5 <,>
IČO: 26178541,zastoupena na základě plné moci zmocněncem:
Ing.XXX XXXXXX,Skalka XX,XXX XX Příbram,IČO: XXXXXXXX
<br> Zpracovatel oznámení: Ing.XXX XXXXXX (držitel autorizace dle § XX zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí,č.j.: 8207/1475/OIP/03)
<br> Umístění záměru: kraj: Karlovarský
obec: Cheb
k.ú.: Cheb
p.p.č.: 2498/18
<br> Kapacita (rozsah) záměru: zastavěná plocha objektu: 2 390 m2
zpevněné plochy: 7 824 m2
rozloha zastavěných a zpevněných ploch 10 214 m2
počet parkovacích stání 124
<br>
<br> ROZHODNUTÍ č.j.: KK/3737/ZZ/22-8 strana 2 (celkem 7)
<br> Sídlo: Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary-Dvory,Česká republika,IČO: 70891168,DIČ: CZ70891168 <,>
te...

Načteno

edesky.cz/d/5625956

Meta

EIA   EIA   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Cheb      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz