« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Oznámení o zahájení správního řízení veřejnou vyhláškou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4. Oznámení - schválení kanalizačního řádu obce Slavkov pod Hostýnem
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
<br> Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br> Č.J.: MUBPH 19441/2022-69
<br> OPR.ÚŘEDNÍ OSOBA: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX,MPA
TEL.: XXX XXX XXX
E-MAIL: Silvie.Ricankova@
mubph.cz
<br> DATUM: 01.09.2022
<br>
<br>
<br>
Všem dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br> Oznámení o zahájení správn ího ř í zen í
<br> veřejnou vyhláškou
<br>
Dne 13.01.2022 obdržel Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor životního prostředí <,>
žádost o schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce Slavkov pod Hostýnem <.>
Žádost byla podána Obcí Slavkov pod Hostýnem,IČ: 00287733,Slavkov pod Hostýnem 14 <,>
768 61 Bystřice pod Hostýnem.Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení <.>
<br>
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad věcně
a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád,v souladu s ustanoveními § 27 odst.1
a § 30 zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů,dále XXX XXXXX o vodovodech a kanalizacích,po doplnění
podkladů
<br>
I.oznamuje
<br> všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům,že dnem doručení žádosti bylo zahájeno
správní řízení v souladu s ustanovením § 47 odst.1 správního řádu
<br>
ve věci schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce Slavkov pod Hostýnem <,>
v souladu s ustanovením § 14 odst.3 zákona o vodovodech a kanalizacích <.>
<br> Předložený kanalizační řád je v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č.428/2001
Sb <.>,kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích <.>
<br>
Zpracovatel kanalizačního řádu: Ing.XXXXXX XXXXXX,Osvoboditelů XXX/X,XXX XX
Kroměříž,IČ: 74257901
<br> Základní údaje:
<br> Druh vodního díla: stavby kanalizačních stok a kanalizačních objektů <,>
čistírny odpadních vod - § 55 odst.1 písm.c) vod...
5. veřejná vyhláška na UD -schválení kanalizačního řádu obce Slavkov pod Hostýnem
MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br>
Č.J.: MUBPH 19461/2022
<br> OPR.ÚŘEDNÍ OSOBA: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX,MPA
TEL.: XXX XXX XXX
E-MAIL: Silvie.Ricankova@
mubph.cz
<br> DATUM: 01.09.2022
<br>
<br>
<br>
Obec Slavkov pod Hostýnem
Slavkov pod Hostýnem 14
768 61 Bystřice pod Hostýnem
<br>
<br>
Ve řejná vyhláška
<br> Dne 13.01.2022 obdržel Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor životního prostředí <,>
žádost o schválení kanalizačního řádu stokové sítě obce Slavkov pod Hostýnem <.>
Žádost byla podána Obcí Slavkov pod Hostýnem,IČ: 00287733,Slavkov pod Hostýnem 14 <,>
768 61 Bystřice pod Hostýnem.Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení <.>
<br>
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad věcně
a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanoveními § 27 odst.1
a § 30 zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů,doručuje oznámení o zahájení správního řízení podle
ustanovení § 25 a § 144 správního řádu účastníkům řízení
<br>
veřejnou vyhláškou <.>
<br>
<br> (otisk úředního razítka)
<br>
<br>
Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX,MPA v.r <.>
referentka na úseku vodního hospodářství
<br>
<br>
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů <.>
<br> Vyvěšeno dne: ………………….Sejmuto dne: ………………………
<br>
<br>
<br> Dálkový přístup: ……………….<.> Dálkový přístup: ………………….<.>
<br>
Podpis a razítko osoby,která potvrzuje vyvěšení a sejmutí <.>

Načteno

edesky.cz/d/5625017

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz