« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 6106/2022/Vratimov - "Realizace vodovodní a splaškové přípojky".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1199.pdf
Magistrát města Ostravy
odbor vnitřních věcí
<br> Magistrát města Ostravy
Odbor dopravy
<br> Vaše značka:
Ze dne:
Č.j.:
Sp.zn.:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Datum:
<br> z6.8.2022
sMo/5681s6/22/oD/šev
S-SMO/56o892/22/OD
<br> Ing.Ševčák
+420 599 44 2031
+420 599 44 2034
vsevcak@ostrava.cz
<br> 30.8.2022
v i i v
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu
<br> Opatření obecné povahy
<br> písemnost ev.Č.: 11'1 <,>
vyvěšena dne :
<br> 01 -09-
09- 20??
<br> sňata dne
<br> za správnost Markéta Sebesto'r~
souběžně z s ~éraana.iater.netu <.>
<br> podle § § 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a podle
<br> § 77,zákona Č.3 61 /2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů (dále v textu „dopravní zákon")
<br> Stanovení dopravního značení (dočasného) č.6106/2022Nratimov
<br> Magistrát města Ostravy,odbor dopravy podle § 124 odstavce 6 zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších
<br> předpisů věcně příslušný a podle § 1 zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a ust <.>
<br> § 12 vyhlášky Č.346/2020 Sb <.>,o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností,území obvodů hlavního
<br> města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu,místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností
<br> stanoví pro silnice II.- III.tř.a pro místní komunikace I.-IV.tř.ve svém správním obvodu ve smyslu § 77,zákona
<br> Č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,přechodnou úpravu silničního provozu v souvislosti s akcí:
<br> „Realizace vodovodní a splaškové přípojky" <.>
Podmínky stanovení:
<br> 1.Stanovení bude provedeno podle přílohy ověřené Policií ČR MŘ DI Ostrava pod č.j.KRPT-198946/ČJ-2022-
070706-LZ ze dne 22.8.2022 <.>
<br> 2.Po uplynutí doby stanovené v bodě Č.6 tohoto příkazu bude dopravní značení a zařízení včetně změn v této
souvislosti vyvolaných uvedeno do původního stavu <.>
<br> 3.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto stanovení musí splňov...

Načteno

edesky.cz/d/5624375

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz