« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO DOTAČNÍHO PROGRAMU 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zásady dotačního programu - účinné od 01.07.2019.pdf
1
<br>
ZÁSADY DOTAČNÍHO PROGRAMU
<br> PRO UDĚLOVÁNÍ DOTACÍ V OBLASTI KULTURY,SPORTU A TĚLOVÝCHOVY <,>
ZÁJMOVÉ ČINNOSTI A SOCIÁLNÍ OBLASTI
<br>
<br> Článek I <.>
<br> Cíl dotačního programu
<br> Dotace jsou finanční prostředky z rozpočtu města Lipník nad Bečvou přidělené na
projekty schválené Zastupitelstvem města Lipník nad Bečvou v souladu se zákonem
č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších
přepisů a zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů.Poskytují se za účelem obohacení a zpestření kulturního a společenského
života města,aktivit v oblasti kultury,sportu a tělovýchovy,zájmové činnosti a sociální
oblasti,dále za účelem podpory a rozvoje sportu ve městě,se zvláštním zřetelem na
vyplnění volného času dětí a mládeže.Cílem je také podpora akcí cestovního ruchu na
území města a aktivit,které vhodným způsobem a za účasti občanů města reprezentují
město nebo které zdůrazňují kulturní a historické tradice města <.>
<br> Článek II <.>
<br> Dotační program
<br> Dotace mohou být uděleny na projekty a činnosti realizované v následujících oblastech:
<br> 1) Kultura
<br> a) podpora kulturních tradic města <,>
b) kulturní spolky a soubory,zejména se zapojením dětí a mládeže <,>
c) kulturně vzdělávací aktivity (výstavy,expozice,semináře,vzdělávací akce <,>
<br> celoživotní vzdělávání) <,>
d) publikační a vydavatelská činnost zaměřená na Lipník nad Bečvou <,>
e) přehlídky,festivaly,významné umělecké a kulturní počiny na území města <,>
f) akce cestovního ruchu <.>
<br>
2) Sport a tělovýchova
<br> a) celoroční činnost jednotlivců a družstev <,>
b) volnočasové aktivity dětí a mládeže v oblasti sportu <,>
c) turnaje jednotlivců a družstev <,>
d) sportovní akce <.>
<br>
3) Zájmová činnost
<br> a) volnočasové aktivity dětí a mládeže v oblasti zájmových činností <,>
b) soutěže jednotlivců a družstev v zájmových činnostech <,>
c) prezentace,výstavy <.>
<br>
4) Sociální oblast
<br> a) sociální a zdravotnic...
VÝZVA - DOTAČNÍ PROGRAM 2023.pdf
1
<br>
<br> VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO DOTAČNÍHO PROGRAMU
<br>
Název programu
<br> Dotační program města Lipník nad Bečvou v oblasti kultury,sportu a tělovýchovy <,>
<br> zájmové činnosti a sociální oblasti pro rok 2023
<br>
<br> Účel,na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty a důvody podpory
<br> stanoveného účelu
<br> Peněžní prostředky z dotačního programu města Lipník nad Bečvou se přidělují za účelem
<br> obohacení a zpestření kulturního a společenského života města,aktivit v oblasti kultury,sportu
<br> a tělovýchovy,zájmové činnosti a sociální oblasti,dále za účelem podpory a rozvoje sportu ve
<br> městě,se zvláštním zřetelem na vyplnění volného času dětí a mládeže.Cílem je také podpora
<br> akcí cestovního ruchu na území města a aktivit,které vhodným způsobem a za účasti občanů
<br> města reprezentují město nebo které zdůrazňují kulturní a historické tradice města <.>
<br>
<br> Dotace mohou být uděleny na projekty a činnosti realizované v následujících oblastech:
<br>
1) Kultura
a) podpora kulturních tradic města <,>
b) kulturní spolky a soubory,zejména se zapojením dětí a mládeže <,>
c) kulturně vzdělávací aktivity (výstavy,expozice,semináře,vzdělávací akce <,>
<br> celoživotní vzdělávání) <,>
d) publikační a vydavatelská činnost zaměřená na Lipník nad Bečvou <,>
e) přehlídky,festivaly,významné umělecké a kulturní počiny na území města <,>
f) akce cestovního ruchu <.>
<br>
2) Sport a tělovýchova
<br> a) celoroční činnost jednotlivců a družstev <,>
b) volnočasové aktivity dětí a mládeže v oblasti sportu <,>
c) turnaje jednotlivců a družstev <,>
d) sportovní akce <.>
<br>
3) Zájmová činnost
<br> a) volnočasové aktivity dětí a mládeže v oblasti zájmových činností <,>
b) soutěže jednotlivců a družstev v zájmových činnostech <,>
c) prezentace,výstavy <.>
<br>
4) Sociální oblast
<br> a) sociální a zdravotnické služby registrované dle zvláštních předpisů <,>
b) protidrogová prevence <,>
c) péče o seniory a těžce zdravotně postižené občany <,>
d) preve...
Příloha č. 2_ Žádost - Prohlášení žadatele -účinné od 01.07.2019.pdf
Příloha č.2 zásad
<br> *nehodící se škrtněte
<br>
<br>
<br>
PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
<br>
<br>
Prohlašuji,že mám – nemám* žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Lipník nad
Bečvou a jím zřízeným právnickým osobám <.>
<br> Prohlašuji,že byl – nebyl* na majetek žadatele prohlášen konkurz nebo bylo – nebylo*
zahájeno konkurzní nebo insolvenční řízení,byl - nebyl* návrh na konkurz zamítnut pro
nedostatek majetku úpadce <.>
<br> Prohlašuji,že jsme přílohy požadované dle článku V.Zásad dotačního programu k žádosti
o dotaci doložili již v minulých letech a skutečnosti se nezměnily <.>
<br> Souhlasím se zveřejněním názvu/obchodní firmy/jména a příjmení,sídla,IČO,výše
poskytnuté podpory a účelu,na nějž je podpora poskytována včetně názvu projektu <.>
<br> Prohlašuji,že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé,a že nezatajuji žádné okolnosti důležité
pro posouzení žádosti o dotaci <.>
<br> K žádosti připojuji tyto povinné přílohy (dle článku V.Zásad dotačního programu)
<br>  kopii smlouvy o založení bankovního účtu <,>
<br>  kopii živnostenského listu <,>
<br>  kopii výpisu z veřejného rejstříku (např.z obchodního rejstříku) <,>
<br>  kopii zřizovací listiny,stanov,statutu s doložkou o registraci příslušným orgánem <,>
apod.<,>
<br>  kopii dokladu o oprávnění k zastupování <.>
<br>
Žadatel je povinen písemně (nejpozději do 10 kalendářních dnů) od vzniku změny oznámit
administrátorovi veškeré změny údajů uvedených v žádosti,které u žadatele nastanou po podání
žádosti <.>
<br>
<br>
V…………………………dne…………………………
<br>
<br>
<br>
<br> ………………………………………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
razítko,jméno a příjmení a podpis statutárního orgánu žadatele o dotaci
<br>
<br> Zpracovávání výše uvedených osobních údajů je prováděno zákonným způsobem a tím je příprava a plnění smlouvy <.>
Osobní údaje budou používány po dobu vyřizování příslušné agendy a následně uloženy po dobu skartační lhůty.Práva
a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce n...
Příloha č. 1_Žádost o dotaci - účinné od 01.07.2019.pdf
Ev.číslo žádosti: Příloha č.1 zásad
<br>
<br> 1
<br> MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU
<br>
ŽÁDOST O DOTACI
podle Zásad dotačního programu pro udělování dotací v oblasti kultury,sportu
<br> a tělovýchovy,zájmové činnosti a sociální oblasti
<br>
<br> Název projektu/činnosti:
<br> Oblast podpory:
1) kultura 3) zájmová činnost
2) sport a tělovýchova 4) sociální oblast
<br>
ÚDAJE O ŽADATELI
<br> Žadatel právnická osoba
<br> Název/obchodní firma
<br> Vlastník firmy/organizace
<br> Sídlo
<br> Právní forma
<br> IČO,DIČ
<br> Zapsán ve veřejném rejstříku
(vedeného kým,pod číslem)
<br>
<br> Číslo bankovního účtu
<br> Jméno a příjmení statutárního
zástupce s uvedením právního
důvodu zastoupení
<br>
<br> Kontaktní telefon,e-mail
<br> Identifikace osob s podílem
v této právnické osobě
<br>
<br> Identifikace osob,v nichž má
přímý podíl,a výše tohoto podílu
<br>
<br> Žadatel fyzická osoba podnikající i nepodnikající
<br> Příjmení,jméno,titul
<br> Datum narození
<br> Adresa trvalého pobytu,příp <.>
adresa pro doručování
<br>
<br> Kontaktní telefon,e-mail
<br> Číslo bankovního účtu
<br> Žadatel fyzická osoba podnikající – doplnění
<br> Obchodní firma
<br> Předmět podnikání,IČO
<br> Místo podnikání
<br>
<br> Ev.číslo žádosti: Příloha č.1 zásad
<br>
<br> 2
<br> Stručná charakteristika žadatele:
<br>
ÚDAJE O PROJEKTU / ČINNOSTI
<br> Termín realizace:
<br> Stručná charakteristika projektu:
<br> Cíle a očekávané výstupy projektu:
<br> Cílová skupina:
<br> Další informace pro podporu projektů na celoroční činnost:
(počet členů v jednoltivých.kategoriích,podíl dětí a mládeže do 18 let,četnost tréninků,počet trenérů,rozpis
soutěží a turnajů,úspěchy v minulém období,účast na akcích města atd.)
Při nedostatku místa je možné rozvést kteroukoliv část v samostatné příloze <.>
<br>
<br> Ev.číslo žádosti: Příloha č.1 zásad
<br>
<br> 3
<br> ROZPOČET PROJEKTU / ČINNOSTI
<br> Celkové náklady na projekt (v Kč):
<br>
Výše požadované dotace (v Kč):
<br>
Procentní podíl požadavku na celkových
nákladech (v %):
<...

Načteno

edesky.cz/d/5622869

Meta

Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz