« Najít podobné dokumenty

Praha 11 - rozhodnutí o umístění stavby: Doplnění veřejného osvětlení v ul. Formanská, Praha 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 11.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0849 2022 021301 (1)
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 11
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Ocelíkova 672/1,149 41 Praha 415
<br> 
VITP11.VD_182662
<br> Odbor výstavby,Vidimova 1325,Praha 4,Telefon: 267 902 111
<br>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Sp.značka: OV/2022/021301/Št
<br> Čj.: MCP11/22/049211/OV/Št Praha,29.08.2022
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXX
tel.: XXX XXX XXX
<br> e-mail: stepanekk@praha11.cz
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městské části Praha 11,odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen "stavební zákon"),a podle vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy,kterou se vydává
<br> Statut hl.m.Prahy,ve znění pozdějších předpisů,v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
<br> stavby"),kterou dne 12.04.2022 podal a dne 23.05.2022 pod č.j.MCP11/22/030381 a dne 30.05.2022
<br> pod č.j.MCP11/22/031860 a dne 24.06.2022 pod č.j.MCP11/22/038105 a dne 07.07.2022 pod
č.j.MCP11/22/039957 a dne 15.08.2022 pod č.j.MCP11/22/047243 doplnil
<br> MČ Praha - Újezd,IČO 00241784,Kateřinské náměstí 465/1,149 00,Praha 4-Újezd u Průhonic <,>
<br> kterou zastupuje ALMAPRO,s.r.o <.>,IČO 24150134,Průběžná 1108/77,100 00,Praha 10-Strašnice
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
<br> územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br>
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> nazvané
<br> „Doplnění veřejného osvě...

Načteno

edesky.cz/d/5622834

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 11      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz