« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Termín a místo školení členů OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Termín a místo školení členů OVK.pdf [0,06 MB]
oBEcNÍ ÚŘło NERATov
Neratov IŻ,533 4I Lázně Bohdaneč,lč: 005 Bo 686,č.ú.12o55o8339/o8oo <,>
tel.: 606 660 24L,e-mail: obec@neratov-novinsko.cz
<br> Vyrozumění o teľmínu a místu školení předsedů,místopředsedů a zapisovatelů
<br> okrskových volebních komisĺ obce Neratov
<br> k zásadám hlasování a ke zjišt'ování výsledků hlasování
<br> pro volby do zastupitelstva obce Neratov a pro volby do 1/3 Senátu Paľlamentu
CR konané ve dnech 23.a 24.zâŕí 2022
<br> Vsouladusustanovením$15odst'1písm.e)aodst.2a$70zâkonać'49112001Sb <.>,o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně někteých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> Vyľozumívám
<br> předsedy,místopředsedy a zapisovatele okrskových volebnĺch komlsí obce Neratov
<br> o teľmÍnu a místu školení k zásadám hlasování a ke zjištbvání výsledků
hlasovánĺ pro volby do zastupitelstva obce Neratov a pro volby do 1/3 Senátu
<br> Partamentu cR konané ve dnech 23.a 24.záŕí 2022,a to tak,Že školení se
uskutečnĺ:
<br> dne 8.9.2022 od 12:30 hodin (prezence od 12:00 hodin)
<br> v obiektu: Společenský sál,Magistrát města Pardubic,Pernštýnské náměstí 1
<br> Poučení:
<br> V případě ne{lčasti předsedy,místopředsedy či zapisovatele okrskové volební
komise na školení,a to i při neúčasti omluvené,nebude tomuto vyplacena
vyšší zvláštnĺ odměna za výkon jeho funkce,ale pouze odměna ve výši
vyplácené ostatním ělenům komisí,vyjma případu,bude-li takový člen do
funkce jmenován ěi určen losem až v okamžiku,kdy již nebylo možné zajistit
jeho ťlčast na školení (viz $ 62 odsŕ.1 zákona č.491/2001 sb.)'
<br> V Neratově dne 29.08.2022
<br> @
<br> oBEcNi ÚŘlo x
Neratov č.p' 12
<br> 533 41 LŁna
<br> Stránka 1 z 1
<br> Jaroslav

Načteno

edesky.cz/d/5620734


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz