« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Společné povolení-Osek n. B.-Podélná parkovací stání, místní a účelová komunikace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha společného povolení-Osek n. B.-Podélná parkovací stání, místní a účelová komunikace.pdf
?RŽLO 1744 ke 244 og „% / CV.ď/ngg 2,5—- stg Lay? zpeř- % a H :— “? / WZZ/2%
<br> VYJÁDŘENÍ o EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.(„Vyjádření“) A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“) toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení 5 101 zákona č.127/2005 Sb <.>,o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů,v účinném znení („Zákon o elektronických komunikacích“).a dle ustanovení 5 161 zákona č.183/2006 Sb.<.> o územním plánování a
<br> stavebním řádu,v účinném znění („Stavební zákon"),a dle příslušných ustanovení zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v účinném znění („Občanský zákoník“)
<br> Čísto jednací: 525093122 Číslo žádostí: 0122 377 205 („Žádost") Název akce („Stavba“) ] Osek n.B.- Podélná parkovací stání,místní a účelová komunikace Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“) I Společné územní a stavební řízení Žadatel AGPOL s.r.o.Stavebník AGPOL s.r.o.Okres Přerov Zájmové území Obec Osek nad Bečvou Kat.území 1 č.parcely Osek nad Bečvou Platnost Vyjádření ?.2.2024 („Den konce platnosti Vyjádření“)
<br> Žadatel Žádostí určila vyznačil Zájmové území,jakož i určil Důvod Vyjádření.Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Dúvodu Vyjádření vydává společnost CET IN a.s.následující Vyjádření:
<br> Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dálejen „SEK“) společností CETIN a.s <.>
<br> (|) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
<br> (||) Společnost CETIN_ a.s.za podmínky Splnění bodu (Ill) tohoto Vyjádření _souhlasí,aby Stavebník alnebo Zadatel,je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Zádostí,provedl Stavbu afnebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
<br> (Ill) Stavebník a/nebo Žadatel,je—Ii Stavebníkem,je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky,které byly stanov...
Společné povolení-Osek n. B.-Podélná parkovací stání, místní a účelová komunikace.pdf
Městský úřad Lipník nad Bečvou
Stavební úřad
<br> náměstí T.G.Masaryka 89,751 31 Lipník nad Bečvou
Datová schránka: 6pxbwa9
<br>
<br> Vaše čj.:
<br> Ze dne:
<br> Naše spis.zn.: MU/10597/2022/2240
<br> Naše čj.: MU/17460/2022/SÚ-SH
<br> Počet stran: 13
<br> Počet příloh: 1
<br> Počet stran/svazků příloh: 17
<br> Počet a druh příloh v digit.podobě: 17
<br> Spis.znak/skart.režim: 280.13/A 20
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> mhradilova@mesto-lipnik.cz
<br>
<br> Datum:
<br> Vypraveno dne:
<br> 29.08.2022
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> SPOLEČNÉ POVOLENÍ č.8/2022
<br>
<br> Výroková část
<br> Městský úřad Lipník nad Bečvou,Stavební úřad,jako speciální stavební úřad dle ust.§ 15
odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),příslušný podle ust.§ 94j odst.2 stavebního zákona
s odkazem na ust.§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"),ve společném
územním a stavebním řízení přezkoumal podle ust.§ 94j až 94o stavebního zákona žádost
o vydání společného povolení,kterou dne 16.05.2022 podala
<br>
<br> Obec Osek nad Bečvou,IČO 003 01 680,Osek nad Bečvou 65,751 22 Osek nad Bečvou
<br>
(dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
podle ust.§ 94p odst.1 stavebního zákona a ust.§ 13a vyhlášky č.503/2006 Sb.<,>
o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> schvaluje stavební záměr
<br>
jímž se umísťuje a povoluje stavba:
<br>
„Osek n.B.– Podélná parkovací stání,místní a účelová komunikace“
<br> SO 101 – Účelová komunikace
na pozemcích parc.č.st.136/1,278/2-zahrada a 1512-ost.pl <.>
<br> SO 102 – Podélná parkovací stání
<br> na pozemcích parc.č.703/1-ost.pl.a 1284/2-ost.pl <.>
<br> SO 103 – Místní komunikace Chabrov
<br> na pozemcích parc.č.705/4-ost.pl <.>,705/5-ost.pl <.>,710/2-ost.pl.<,>
710/3-os...

Načteno

edesky.cz/d/5619335

Meta

Územní plánování   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz