« Najít podobné dokumenty

Město Lipník nad Bečvou - Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2596 v k. ú. Lipník nad Bečvou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lipník nad Bečvou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2596 v k. ú. Lipník nad Bečvou
M ě s t o L i p n í k n a d B e č v o u
<br> ve smyslu § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje
<br> záměr pronájmu
<br> části pozemku p.č.2596 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 90 m2 (viz situační
plán) v k.ú.Lipník nad Bečvou za podmínek:
- Využití nemovitosti za účelem zřízení zahrádky <.>
- XXXX za pronájem je stanovena ve výši X Kč/mX/rok <.>
- Nájemné bude hrazeno vždy k 30.06.běžného roku,poměrné nájemné v prvním roce
<br> nájmu je splatné do 30 dnů od uzavření nájemní smlouvy <.>
- Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani
<br> bezplatného užívání jiné osobě <.>
- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou <.>
- Jakékoliv stavby mohou být na pozemku zřizovány pouze na základě předchozího
<br> písemného souhlasu pronajímatele <.>
- Ukončení pronájmu:
<br> o dohodou obou smluvních stran <,>
o výpovědí kteréhokoliv z účastníků s tříměsíční výpovědní dobou,která počíná běžet
<br> prvním dnem následujícího měsíce po obdržení výpovědi <,>
o výpovědí bez výpovědní doby ze strany pronajímatele v případě,že nájemce poruší
<br> některou z povinností uvedených v čl.III.nájemní smlouvy (tj.nájemce se ocitne
po dobu delší než dva měsíce v prodlení s placením nájemného,nájemce bude užívat
předmět pronájmu v rozporu s účelem pronájmu,nájemce přenechá předmět pronájmu
k užívání jiné osobě) <.>
<br> - V případě,že nebude v době vyvěšení záměru pronájmu na úřední desce úřadu,nejpozději
však do 31.10.2022,doručena žádná žádost o pronájem,pozbude usnesení schvalující
záměr pronájmu platnosti <.>
<br> - Odbor správy majetku rozhodne o pronájmu předmětné nemovitosti do 30 dnů ode dne
sejmutí vyhlášeného záměru pronájmu z úřední desky <.>
<br> - V případě,že zaviněním zájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do 30 dnů ode dne
rozhodnutí Odboru správy majetku o pronájmu předmětné nemovitosti,pozbude rozhodnutí
schvalující pronájem platnosti <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bližší informace po...

Načteno

edesky.cz/d/5619334


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lipník nad Bečvou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz