« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v ul. Hostímská, Dvořákova, Zborovské nábřeží - Beroun-Závodí - 57107/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

57107.pdf (5.55 MB)
lij Beroun Městský úřad Beroun Odbor dopravy a správních agend Datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje / telefon: 29.08.2022 MBE/57107/2022/DOPR- 00779/2022/DOPR/3 tng.Daniel Jaroš/ JaD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA E-mail: doprava5@muberoun.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti ze dne 23.08.2022 od právnické osoby KS montáže s.r.o.<.> Pražská 92,266 Ol Beroun-Závodí,IC: 278 61 392 (dále jen žadatel) a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odbom Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-222840-1/ČJ- 2020-010206 ze dne 23.09.2020.stanovuje podle § 77 odst.l písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH na silnici č.11/116,úl.Hostímská a místní komunikaci (dále jen „MK") úl.Dvořákova,Zborovské nábřeží - Beroun-Závodí,kNN,IE-12-60007562.Z důvodu rekonstrukce zařízení pro distribuci elektrické energie,kabelového vedení NN,domovní přípojky,demontáž stávajícího vedení.Dopravní značení bude upraveno dle návrhu dopravního opatření,které je součástí tohoto stanovení (viz.sír.3-9) a v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: silnice č.II/l 16,úl.Hostímská a MK úl.Dvořákova,Zborovské nábřeží - Beroun-Závodí.Termín: 05.09.2022 - 30.09.2022 (provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání a uzavírky komunikace).Podmínky realizace: Pracovní místo bude zabezpeč...

Načteno

edesky.cz/d/5617848

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz