« Najít podobné dokumenty

Město Beroun - Dopravní značení v k. ú. Svatá - 56245/22/DOPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Beroun.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

56245.pdf (3.2 MB)
iií Beroun Město Beroun Městský úřad Odbor dopravy a správních agend Datum: 30.08.2022 Číslo jednací: MBE/56245/2022/DOPR- OIM Spisová značka: 00002/2022/DOPR/80 Vyřizuje / telefon: Ing.Monika Olexová/ 311654333 E-mail: doprava29@muberoun.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI Městský úřad Beroun,odbor dopravy a správních agend,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě žádosti od společnosti RISL s.r.o <.>,se sídlem U Vodárny 461,253 01 Hostivice,10: 45310653 ze dne 24.08.2022 a po písemném vyjádření příslušného orgánu policie,tj.Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,územního odboru Beroun,dopravního inspektorátu,pod č.j.: KRPS-209358-2/ČJ-2022-010206.stanovuje podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy podle § 171 a naši.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") PŘECHODNOU ÚPRAVU PROVOZU NA POZEIVINÍCH KOIVIUNIKACÍCH z důvodu zajištění bezpečnosti při opravě zatrubnění příkopu podél komunikace č.111/2363 a s touto stavbou spojených dopravních opatření na silnici č.111/2363 - v úseku dle grafického vyobrazení (str.4-5).Dopravní značení bude upraveno dle předloženého a schváleného dopravně inženýrského opatření - schéma vyobrazení DIO je součástí tohoto stanovení (sír.4 -5) a v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.Komunikace: silnice č.111/2363 v k.ú.Svatá Termín - 05.09.2022 - 30.09.2022 (přesný termín provedení přechodné úpravy bude v souladu s pravomocným rozhodnutím ve věci povolení zvláštního užívání/uzavírky silnice vydaného příslušným silničním správním úřadem).Podmínky realizace: Pracovní místa budou zabezpečena před pádem do výkopů z...

Načteno

edesky.cz/d/5617844

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Beroun      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz