« Najít podobné dokumenty

Město Ostrava - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení dopravního značení (dočasného) č. 6104/22/Šenov - "Město Šenov, Kanalizace Šenov Sever - ul. K Hájence".

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ostrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1186.pdf
Magistrát města Ostravy odbor vnitřních věcí Magistrát města Ostravy Odbor dopravy Vaše značka: Ze dne: Č.j.: Sp.zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: 24.8.2O22 SMO/562457/22/OD/Šev S-SMO/554395/22/OD Ing.Ševčák +420 599 44 2031 +420 599 44 2034 vsevcak@ostrava.cz 29.8.2022 v i i v VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu Opatření obecné povahy písemnost ev.Č.: vyvěšena dne sňata dne 3 fi •ou-1021 Markéta Sebestov za správnost : souběžně zveřejněna na internetu - dle rozdělovníku - podle § § 171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a podle § 77,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů (dále v textu „dopravní zákon") Stanovení dopravního značení (dočasného) č.6104/22/Šenov Magistrát města Ostravy,odbor dopravy podle § 124 odstavce 6 zákona č.3 61 /2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle § 1 zákona č.314/2002 Sb <.>,o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a ust.§ 12 vyhlášky Č.346/2020 Sb <.>,o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností,území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu,místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro silnice II.- III.tř.a pro místní komunikace I.-IV.tř.ve svém správním obvodu ve smyslu § 77,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,přechodnou úpravu silničního provozu v souvislosti s akcí: „Město Šenov,Kanalizace Šenov Sever - ul.K Hájence".Podmínky stanovení: 1.Stanovení bude provedeno podle přílohy ověřené Policií ČR MŘ DI Ostrava pod č.j.KRPT-193 5 5 8/ČJ-2022- 070706-AL ze dne 16.8.2022.2.Po uplynutí doby stanovené v bodě Č.6 tohoto příkazu bude dopravní značení a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původního stavu.3.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto stanovení musí splňovat ustanovení § 62 odstavce 6 dopravního zákona a vyhlášky č.294/2015 Sb.provádějící dopravní zákon,musí být v souladu se zásadami pro...

Načteno

edesky.cz/d/5617412

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ostrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz