« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změnyZ 3820/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání VVURÚ UZR-88996/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změnyZ 3820/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání VVURÚ UZR-88996/2022
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br> Příloha b) k č.j.:
1381157/2022
<br>
<br> Síd lo : Mar i ánsk é nám.2 /2,110 01 Praha 1
Pracoviš t ě : Jungmannova 35 /29,110 00 Praha 1
t el.: Kontaktn í cen t rum: 8 00 100 000,fax : 236 007 157
e-mai l : post a@praha.eu,I D DS: 48i a97h
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ
<br> o zahájení řízení o vydání změny
Z 3820/00
<br> Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
<br> o veřejném projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
<br>
V souladu s § 52 odst.1 ve spojení s § 55b odst.1 a 2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát
hl.m.Prahy – Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování <,>
informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 3820/00 Územního plánu sídelního útvaru
hl.m.Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu
Změny ÚP <.>
<br> Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změny ÚP
na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“) <.>
<br> Přehledný seznam změn,obsahující základní informace,je umístěn v závěru této vyhlášky <.>
<br> Návrh Změny ÚP a dokumentace VVURÚ byly zpracovány na základě usnesení
Zastupitelstva hl.m.Prahy č.19/25 ze dne 10.9.2020,kterým byl schválen návrh na
pořízení Změny ÚP zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona <.>
<br> Magistrát hl.m.Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu § 43
odst.4 (poslední věta),§ 54 odst.2 a § 55b odst.1 a 2 stavebního zákona a v souladu s
§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání
změny platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se
Změna ÚP vydává <.>
<br> Veřejné projednání se bude konat dne 22.9.2022
od 11:00 hod <.>
<br> na adrese CAMP – amfiteátr,Vyšehradská 51,Praha 2
<br> Současně bude veřejné projednání přenášeno prostřednict...

Načteno

edesky.cz/d/5616069

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz