« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Městský úřad Černošice - Rozhodnutí spis. ZN. 62003/2018/To/O/P85/14, Č. j.: MUCE 109996/2022 OSU, rozhodnutí o umístění stavby "Obchvat obce Ořech - silnice III. třídy" SLU-89500/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Městský úřad Černošice - Rozhodnutí spis. ZN. 62003/2018/To/O/P85/14, Č. j.: MUCE 109996/2022 OSU, rozhodnutí o umístění stavby "Obchvat obce Ořech - silnice III. třídy" SLU-89500/2022
Strana 1 (celkem 30)
<br>
<br>
<br>
<br> Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad
Karlštejnská 259
252 28 Černošice
<br> Spis.ZN.výst.:62003/2018/To/O/P85/14 V Černošicích dne 05.08.2022
Č.j.: MUCE 109996/2022 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,kancelář č.X.XX,Karlštejnská XXX
221 982 567 / renata.tomkova@mestocernosice.cz
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
Městský úřad Černošice,odbor stavební úřad (dále jen „stavební úřad“),jako stavební úřad pří-
slušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
ve znění platném v době podání žádostí (dále jen „stavební zákon“),v územním řízení podle staveb-
ního zákona a zároveň postupem podle zákona č.416/2009 Sb <.>,o urychlení výstavby dopravní,vod-
ní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve znění zákona č <.>
225/2017 Sb.(dále jen „zákon o urychlení“),posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“),kterou
dne 10.10.2018 podal
<br> Obec Ořech,IČO 00241512,Baarovo náměstí 20,252 25 Ořech (dále jen „žadatel“) <,>
a na základě tohoto posouzení:
<br> I.vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější
úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> Obchvat obce Ořech - silnice III.třídy
na pozemcích parc.č.41/7 (orná půda),parc.č.41/26 (ostatní plocha),parc.č.41/39 (ostatní plo-
cha),parc.č.41/40 (ostatní plocha),parc.č.41/41 (ostatní plocha),parc.č.41/42 (ostatní plocha) <,>
parc.č.41/61 (orná půda),parc.č.41/62 (orná půda),parc.č.41/63 (trvalý travní porost),parc.č <.>
41/65 (orná půda),parc.č.41/66 (ostatní plocha),parc.č.50/1 (orná půda),parc.č.50/15 (orná pů-
da),parc.č.50/23 (orná půda),parc.č.50/24 (orná půda),parc.č.51 (orná půda),parc.č.65/6 (or-
ná půda),parc.č.65/7 (orná půda),parc.č....

Načteno

edesky.cz/d/5616040

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz