« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Výzva dotčeným osobám k vyjádření - žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. - účastníci VH spol. Pražské služby a.s. dne 28. 2. 2018 OVO-89494/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva dotčeným osobám k vyjádření - žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. - účastníci VH spol. Pražské služby a.s. dne 28. 2. 2018 OVO-89494/2022
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 102
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> vyvěšením na úřední desce
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
Mgr.XXXX XXXXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 1552750/2022 Počet listů/příloh: 1/0
Sp.zn.: Datum:
24.08.2022
<br> Výzva dotčeným osobám k vyjádření - žádost dle zákona č.106/1999 Sb.- účastníci VH spol <.>
Pražské služby a.s.dne 28.2.2018
<br> Dne 18.8.2022 byla hl.m.Praze jako povinnému subjektu doručena dle zákona č.106/1999 Sb.<,>
o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,žádost o informaci pana Mgr <.>
M.K <.>,který požaduje,aby mu povinný subjekt zaslal důvodovou zprávu k usnesení Rady hl.m <.>
Prahy č.1363 ze dne 6.6.2022.Šetřením povinného subjektu bylo zjištěno,že požadovaná
informace se skládá ze tří částí – z důvodové zprávy samotné,z přílohy č.1 důvodové zprávy <,>
která je tvořena přípisem společnosti Pražské služby,a.s.a z přílohy č.2 důvodové zprávy,která
je tvořena zápisem z jednání valné hromady společnosti Pražské služby,a.s.konané dne 28.2 <.>
2018 <.>
Součástí uvedeného zápisu z jednání valné hromady je jmenovité uvedení osob,které se valné
hromady účastnily (akcionáři,členové představenstva a dozorčí rady společnosti,funkcionáři
valné hromady) a zaznamenání jejich příspěvků a podnětů prezentovaných na valné hromadě <.>
Vzhledem k tomu,že se žádost o informaci dotýká těchto v zápise zmíněných osob,mají tyto
osoby postavení tzv.dotčených osob <.>
Povinný subjekt má za to,že výše uvedenou informaci (tj.všechny její tři části) lze žadateli
poskytnout,avšak z důvodu ochrany osobních údajů tak lze učinit bez bližšího ztotožnění osob <,>
které se valné hromady účastnily,resp.poté,co budou jména těchto osob u jednotlivých příspěvků
z jednání anonymizovány <.>
Dotčené osoby mají právo vyjádřit se jak k podané žádosti o informace,tak k zamýšlenému
postupu povinného orgánu (např...

Načteno

edesky.cz/d/5616039

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz