« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Prodloužení lhůty k doplnění žádosti: "Nástavba domu č.p. 586 - nároží ul. Umělecká a U Studánky", k.ú. Holešovice. STR-89492/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prodloužení lhůty k doplnění žádosti: "Nástavba domu č.p. 586 - nároží ul. Umělecká a U Studánky", k.ú. Holešovice. STR-89492/2022
S íd lo : Mar i ánské nám.2/2,110 01 P raha 1 Pracovi š t ě : Jungmanno va 35/29,110 00 P raha 1 Tel.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157 1/6 e -mai l : posta@p rah a.eu ID DS: 48ia97h dle rozdělovníku Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.: --- Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX Č.j.: XXX XX XXXX MHMP XXXXXXX/XXXX Počet listů/příloh: 3/0 Sp.zn.: Datum: S-MHMP 773089/2022/STR 22.8.2022 ROZHODNUTÍ Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako odvolací správní orgán,příslušný podle § 81 odst.3 písm.a) zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě Praze,ve znění pozdějších předpisů,a § 89 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,ve věci samostatných odvolání,která podali 1) XXXX XXXXXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Umělecká 586/9,170 00 Praha 7-Holešovice,2) XXXXX XXXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Umělecká 586/9,170 00 Praha 7-Holešovice 3) XXXXXX XXXXXXX,nar.X.X.XXXX,Nad údolím 175/38,Praha 4-Hodkovičky,147 00 Praha 47,a Ing.XXXXX XXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Nad údolím 175/38,Praha 4-Hodkovičky,147 00 Praha 47,oba zastoupeni advokátkou,JUDr.Jindřiškou Kořínkovou,IČO 73629740,Melantrichova 477/20,110 00 Praha 1-Staré Město,(dále „odvolatelé“) proti usnesení,které k žádosti Terezy Marešové,nar.29.8.1992,Umělecká 586/9,170 00 Praha 7-Holešovice,zastoupené Jiřím Marešem,nar.6.12.1966,České družiny 2049/29,160 00 Praha 6-Dejvice (dále „žadatel“),vydal Úřad městské části Praha 7,stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) pod č.j.MČ P7 029746/2022/SU/Vm,sp.zn.MČ P7 341362/2021/SU/Vm ze dne 26.1.2022,jehož předmětem je prodloužení lhůty k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí pro stavbu „Nástavba domu čp.586 - nároží ul.Umělecká a U Studánky“ Praha,Holešovice č.p.586,U studánky 8 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor stavebního řádu Oddělení právní *MHMPXPJETRDW* *MHMPXPJETRDW* 2/ 6 Č.j.MHMP 1533415/2022 na pozemku parc.č.1588 v katastrálním území Holešovice,rozhodl podle § 90 odst.1 písm.b) správního řádu takto: Usnesení č.j.MČ P7 029746/202...

Načteno

edesky.cz/d/5616037

Meta

Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz